ครูรส


ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
Username
rosblog
สมาชิกเลขที่
72011
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
 • การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ประวัติการทำงาน

2534 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเชียงใหม่

2535 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

2536 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

2545-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 • ผลการปฏิบัติงาน พอสังเขป
 1. บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของสำนักงานตณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 2)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พ.ศ.2549
 3. ครูผู้สอนเกียรติยศระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
 4. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ประจำปี 2552 ของคุรุสภา
 5. ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2553
 6. ครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สวสค.)
 • ผลงานทางวิชาการ
 1. ความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 2. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2
 3. หนังสือนิทานภาพเล่มใหญ่ จำนวน 8 เรื่อง(Big Books) ดังนี้ 1)หนูกำไลเก็บดอกไม้ 2)สามสหาย ดิน หิน ทราย 3)กระทงของจ้อย 4)ความรู้สึกของหนูนิด    5)ป๋องกับแป้งหัดแต่งตัว 6)นกกระสาเดินหาเพื่อน 7)ข้าวกับชาวนา และ8)นาฬิกาช่วยบอกเวลา
 4. ผลการสอนอ่านและเขียนด้วยนิทานภาพร่วมกันตามแนวสมดุลภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ปัจจุบัน

 • ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท