โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีนายสุรพงษ์  ชมนาวัง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู ทั้งสิ้น 42 คน นักเรียน  959  คน ทำการสอนในระดับชั้น  อนุบาลปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม