เมื่อครั้งที่ทราบว่าต้องดำเนินงานเรื่องการจัดการความรู้ ก็ยังงงอยู่ว่า การจัดการความรู้คืออะไร ก็มีข้อมูล ความรู้จากที่ต่าง ๆ พอสมควร เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่เมื่อไปได้ฟังอ.ประพนธ์ ผาสุขยืด บรรยายเรื่องการจัดการความรู้ให้กับสพท.สุพรรณบุรี ก็ทำให้เข้าใจเรื่องดังกล่าว ดีขึ้น และเข้าใจว่า ถ้ามุนษย์สามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลอย่างมากมาย และถ่ายทอดออกมาเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงได้ ก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆอย่างมากมาย