เรียน  สมาชิกชุมชน

      วันนี้ สพท.มค.2 พร้อมและยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารกับท่านแล้ว