จากการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน  จากสาเหตุที่ครูไม่ทำการวิจัยในชั้นเรียนนั้น  มาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ขาดความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  มีเจตคติทที่ไม่ดีเห็นเป็นเรื่องยาก  เข้าใจว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องแปลกแยกจากการเรียนการสอน