การอบรมในวันนี้ได้รับความรูเรื่องการจัดทำบล็อก  ได้รู้จักการทำงานวิจัย