โรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 มีนักเรียนประมาณ 700 คน เปิดทำการเรียนเรียนการสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6