โรงเรียนวัดนาค  
    หมู่ที่ 7 ตำบลบางปะหัน 
    อำเภอบางปะหัน  
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    เปิดสอน  2  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
    จำนวนนักเรียน        850   คน
    จำนวนข้าราชการครู   32   คน
    จำนวนลูกจ้างประจำ     2   คน