วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2549 เป็นวันที่นักเรียนใหม่ ของปีการศึกษา 2549 เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.triam-ne.ac.th/