"โรงเรียนของเราน่าอยู่  คุณครูใจดีทุกคน นักเรียนก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน ชอบมา ชอบมาโรงเรียน"

โรงเรียนของเรา คือ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ต.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เบอร์โทร. 042-721996