แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วัฒนธรรมการเรียนรู้" คำถามจาก World Cafe


สิ่งที่ผู้เขียนหมั่นฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตรทุกสาขาอาชีพ และต่อยอดความคิด รวมถึงนำไปปรับใช้กับการทำงานและกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

                          คำถามจาก World Cafe

1.      จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน มีความรู้อะไรที่เป็นแรงบัลดาลใจ ที่ทำให้ท่านได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ อย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ เพราะอะไร มีความหมายอย่างไร และลงท้ายได้ทำอะไรไปบ้างในการที่จะได้ความรู้มา

 

ย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปีกว่าที่แล้ว ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพระดับสากล และตอบสนองนโยบายองค์กรที่จะพัฒนาไปสู่ การเป็น Learning Organization โครงการที่กล่าวถึงนี้มีชื่อว่า Global Competence Project  โดยมีงบประมาณลงทุนเกือบ 100 ล้านบาท จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีวิธีการศึกษาระยะยาว 2 ปี และดูงานในต่างประเทศ  หลักสูตรจะเน้นการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชา ได้แก่ บริหาร ภาวะผู้นำ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมธุรกิจ อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ปรัชญา จิตวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา จิตรกรรม ศิลปกรรม โบราณคดี  ฝึกทหารที่เขาชนไก่กาญจนบุรี ฯลฯ  ทั้งนี้ แต่ละสาขาวิชา คณะผู้จัดหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศมาเป็นผู้สอน  (ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันผู้จัดโครงการเท่านั้น)

           หลักการสำคัญ "การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรียนรู้"

                   

ส่งเสริมให้องค์กรแห่งการทำงานเป็นชุมชนการเรียนรู้  (Learning Community) บ้านหลังที่สองของผู้ทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผู้ศึกษา 200 คน ประกอบด้วยทุกสายงาน ได้แก่ วิศวกรรม บริหาร การเงิน ทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ ภาคธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ ฯลฯ   ผู้เขียนได้รับรางวัลผลการศึกษาดีเด่นแต่นั่น ก็คงไม่สำคัญเท่ากับคำกล่าวของท่านอาจารย์ผู้อำนวยการโครงการ Global Competence Project ผู้จัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการศาสตร์  ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนมีบุคลิกภาพใฝ่เรียน ใฝ่รู้มาถึงทุกวันนี้

ท่านกล่าวว่าผู้เขียนมี “ความคิดฟุ้งซ่านอย่างเป็นระบบและความคิดที่แหลมคม"  แม้ฟังดูจะทะแม่ง ๆ แต่ผู้เขียนก็ถือว่าเป็นคำชม มองเห็นศักยภาพตนเองและเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเองอยู่เรื่อย ๆ โดยได้ไปศึกษาต่อยอดทั้งด้านวิจัย กฎหมายและภาษาอังกฤษ  รวมถึงอบรมด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Enneagram) เมื่อ 10 ปีที่แล้ว  

       

        

โดยส่วนตัวของผู้เขียน  สิ่งที่ได้จากโครงการนี้คือกระบวนการใฝ่เรียนใฝ่รู้และการบูรณาการศาสตร์โดยแท้ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบยั่งยืน

จนถึงวันนี้ ผู้เขียนมีความรู้หลากหลายสาขาวิชา เพราะหลักสูตร Global Competence Project และได้นำความรู้มาใช้ในการทำงาน  มาสอนงานผู้ที่อยู่ในความดูแล  

 

ผู้เขียนได้พยายามถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การทำงานและจากการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยส่งต่อให้กับผู้ที่อยู่ในความดูแล และสร้างทุนทางปัญญาเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตร

 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รับโอกาสในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดการพัฒนาจิตด้วยศาสตร์ Enneagram    เพื่อเป็นแนวทางในการดึงศักยภาพตนเองมาใช้ในการจัดการความรู้ของ KF (Knowledge Facilitators) ประจำหน่วยงานภายในองค์กร

     

        

           

KF ท่านหนึ่งเปิดเผยตนเองหลังจากผ่านกระบวนการค้นหาลักษณ์ตน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไป และเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนาตนเองจากการรู้ตัวตามศาสตร์ Enneagram แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในเบื้องต้นแล้ว

 

2.      จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน คิดว่าในองค์กรของตนเองเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ควรจะมี เครื่องมือ หรือวิธีแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ การบริหารจัดการความรู้ ให้พรรณาทั้งที่ควรจะมี(ถ้ายังไม่มี) อยากจะมี ใฝ่ฝันว่าถ้ามีแล้วจะสุดยอด หรือที่มีแล้วจะให้มีการใช้อย่างไร

ปัจจุบัน  องค์กรของผู้เขียนกำลังอยู่ในระหว่างการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ที่ใช้ชื่อว่า SMART

S =  Safety               ความปลอดภัย

M = Morality            คุณธรรม  

A = Accountability  ความรับผิดชอบ

R = Recognition      การเป็นที่ยอมรับ

T = Teamwork         การร่วมแรงร่วมใจในการ

                                  ทำงาน

โดยในแต่ละองค์ประกอบของทั้ง 5 ก็จะมีองค์ประกอบย่อยอีก ในที่นี้ ขอมุ่งเน้นองค์ประกอบย่อยของ Recognition และ Teamwork ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการความรู้

 

กล่าวคือเครื่องชี้วัดของการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Recognition) ก็คือการใฝ่รู้ และนวตกรรม  และเครื่องชี้วัดองค์ประกอบ Teamwork ได้แก่ การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และความรู้สึกผูกพันฉันท์พี่น้อง (Brotherhood)

 

เนื่องจากผู้เขียนได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมกำหนด Action Plan ที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงาน โดยในองค์ประกอบของ Recognition นี้ ได้มีการเสนอแนวทางดังนี้

-     ผู้บริหารจะต้องจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

-     สร้างเวทีให้พนักงานนำเสนอนวตกรรม (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และหรือผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่) และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน พร้อมให้รางวัลผลงานวิจัย       และนวตกรรมดีเด่น

-     สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยน ได้แก่ e-book sharing, การเรียนรู้ทางออนไลน์ด้วยตนเอง และสานเสวนาข้ามสายงาน

-     จัดให้มีการดูงานในองค์กรต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

-     แต่งตั้งคณะกรรมการนวตกรรม เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในส่วนแนวทางที่จะปลูกฝังลักษณะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้กำหนดวิธีการ ดังนี้

-     ส่งเสริมการประชุมแบบ Dialogue มากกว่า Discussion

-     ปลูกฝังค่านิยมการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก และแสดงความชื่นชมยินดีกับความเห็นของผู้อื่น (ฝึกมุทิตาจิต)

-     ฝึกฝนการทำงานด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน  ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมและขออาสาสมัครให้มาร่วมมือร่วมใจกัน

-     ฝึกการสะท้อนความคิดเห็น (Reflection) และการรับผลตอบกลับ (Feedback) เพื่อสังเกตและพัฒนาตนเอง

นอกจากนี้ กิจกรรมที่ผู้เขียนเพิ่งปฏิบัติไปแล้วอยู่ในบันทึกก่อน

หน้านี้ "การจัดการความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ภายใน"

http://gotoknow.org/blog/sustain9/273389

ก่อนหน้ากิจกรรมดังกล่าว มีการอบรม Dialogue และ Enneagram

http://gotoknow.org/blog/sophiaenneagram/268374

3.      จากที่ได้สนทนามาทั้งหมด คิดว่าถ้ากลับไปบ้าน ไปทำงาน จะทำอะไรเป็นสิ่งแรก ในอาทิตย์นี้หรือสองอาทิตย์นี้ เพื่อให้องค์กร หน่วยงานของตน เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ หรือการใช้เครื่องมือ หรือมีการบริหารความรู้ที่ดี อย่างที่เราฝันไว้ในรอบสอง

 

ผู้เขียนได้มีโอกาสที่ดีในการมีส่วนร่วมเข้าไปแสดงความคิดเห็นในการทำ Focus Group  เพื่อกำหนด Action Plan    สำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Corporate Culture (วัฒนธรรมองค์กร)

 

 โจทย์คือ ทำอย่างไรให้คนใฝ่เรียนใฝ่รู้ (Passion of Learning)

      สิ่งสำคัญคือการเตรียมเครื่องมือหาปลาให้แก่ทุก ๆ คน

  

   

สิ่งที่ผู้เขียนหมั่นฝึกฝนในฐานะที่อาจจะเป็น Role Model ของสายงานต่อไปในอนาคต  นั่นก็คือการขวยขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตรทุกสาขาอาชีพ ต่อยอดความคิดแล้วนำไปปรับใช้กับการทำงานและกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

                           

โดยยังคงยึดมั่นในอุดมคติที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรู้ตัวเพื่อการพัฒนาจิต   และการมีส่วนที่จะสนับสนุนองค์กรในเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้ปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนในองค์กรในฐานะวิทยากรภายในและผู้จัดการความรู้ประจำหน่วยงาน

ตลอดจนบทบาทหน้าที่ในฐานะวิทยากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั่วไป

            

                สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดคือการร่วมสร้างสังคมในฝัน

                     ชุมชนกัลยาณมิตรจิตโยนิโสมนสิการ

                                      ณ ที่แห่งนี้

               

                      ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 276151เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2009 18:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (74)

เยี่ยมค่ะ

อ่านแล้วเห็นพลังแห่งการงานอันเบิกบานค่ะ

แบบนี้เลยที่เรียกว่า ชีวิตที่มีคุณค่า ชื่นชมครับ

สวัสดีค่ะ

 • มาเป็นกำลังใจ..ลุ้นเสื้อ GotoKnow ค่ะ
 • พี่คิมทำไม่ได้ค่ะ  โจทย์ยากไปสำหรับพี่คิมค่ะ
 • ชอบแบบเรื่อย ๆ สะเปะสะปะค่ะ
 • ขอขอบพระคุณค่ะ

วันนี้มีเวลามากหน่อยเลยมีโอกาสอ่านหลายบล็อกของคุณศิลาค่ะ

ขอชื่นชมผลงานนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

บางบล็อกเข้าไปอ่านแต่ไม่ได้ลงชื่อไว้ค่ะ

เวลาเราเจอผู้รอบรู้ ที่รู้รอบ

สมควรแล้วไม่ใช่หรือที่เราจะแสดงความชื่นชม เคารพนบนอบด้วยใจจริง

ขอให้พี่ศิลารับการคารวะอย่างศิโรราบของผมด้วยนะครับ

 • ระดับ Professor - best of the best เลยนะครับ
 • ทึ่งมาก ๆ
 • ตอนนี้ ยอมรับโดยดุษฎีแล้วครับว่า
 • ตนเองเป็นกบในกะลา และหางอึ่ง ซะด้วย
 • ขอแสดงความชื่นชม เคารพนบนอบด้วยใจจริง และขอให้่ศิลารับการคารวะอย่างศิโรราบของผม อีกคน ด้วยนะครับ
 • ศรัทธา ชื่นชม สุด ๆ ....
 • ฝากเพลง Top of the world ของ Carpenter มาให้นะครับ
 • (อาการของคน 4 ที่เป็นบุคลิภาพข้างเคียงของคน 5 ซึ่งเป็น Type แท้จริงนะครับ)
 • ... I don't know why.

สวัสดีคะ

 • ตามมาให้กำลังใจ
 • ดีมากเลยคุงพี่
 • ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

คิดเหมือนน้าอึ่งเลยค่ะ ชอบ โดนมาก และอยากเป็นบ้าง...แต่ทำไม่ได้ ยากจัง >> “ความคิดฟุ้งซ่านอย่างเป็นระบบและความคิดที่แหลมคม"

ยกมือถามนะคะ เรื่องนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้ ได้ฟังมาจากวงประชุมกรรมการ KM ที่ทำงานค่ะ  CKO ถ่ายทอดมาจากการไปร่วมสัมมนาของหน่วยงานค่ะ "สร้างนวัตกรรมคือปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น ลดขั้นตอนทำงานลง อาจไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ สามารถปรับเปลี่ยนได้"

ยังนึกไม่ออก กระบวนการเป็นนวัตกรรมตรงไหน ตอนไหน มาขอความรู้เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ (อุ๊บส์ เข้ามานั่งสังเกตการณ์วงนอกอยู่นะคะเนี่ย)

สวัสดีครับคุณศิลา

 “ความคิดฟุ้งซ่านอย่างเป็นระบบและความคิดที่แหลมคม"  นั่นแหละครับจุดขายของเรา เหมือนขอบโลกที่เดินหาไปเท่าไรก็ไม่มีวันจบ

                               โชคดีครับ

มาเชียร์น้องสาวคนเก่ง เป็นตัวอย่างของความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการสร้างสรรค์งาน

ถ้าได้เสื้อ Go to Know แล้วอย่าลืมใส่มาอวดกันบ้างนะคะ อิอิ

 • สวัสดีค่ะ คุณพี่  น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ  P ศิลาย่องไปเยี่ยมบันทึกคุณพี่มาแล้วนะคะ ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ KM มากมาย ขออนุญาตย่องไปบ่อย ๆ ค่ะ
 • ดีใจได้เจอครูอีกหนึ่งท่าน
 • ขอบพระคูณมากค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะ ท่านประจักษ์ P คุณค่าเป็นความงามนามธรรมที่เปรียบค่าไม่ได้กว่ารางวัลใด ๆ เลยนะคะ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เหลือเพียงรอเวลาให้พ้นจากตรม
 • หมายถึงดอกบัวค่ะ อิอิ
 • ขอให้สุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี มีความสุขเสมอนะคะ
 • สวัสดีค่ะ คุณพี่ครูคิม P โจทย์ยากจริง ๆ ค่ะ...ศิลาคิดว่าน่าจะเป็นความบังเอิญของตนเอง ที่พึ่งได้ไอเดียจากการประชุมตอนเช้าค่ะ  แสดงความเห็นเรื่องัฒนธรรมการเรียนรู้ในแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็เลยปิ๊งขึ้นมา อยากแลกเปลี่ยนทันที
 • ช่วงเวลาก็สำคัญค่ะ บางทีสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แต่เรากำลังเหนื่อย ๆ ล้า ๆ กับการทำงาน ทำให้ไม่อยากเขียนบางเรื่องที่รู้สึกว่าสมองยังไม่ปลอดโปร่งก็ได้ค่ะ
 • หากศิลาไม่ได้เพิ่งผ่านการประชุมหารือมา ก็อาจจะตื้อ ๆ ค่ะ
 • ขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

 

สุดยอดเลยค่ะ จากประสบการณ์ตรงของคุณศิลา
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตรหลายๆทุกสาขา อาชีพ และการต่อยอดความคิด  ทำให้ได้ความรู้กว้างขวางขึ้นจริงๆค่ะ

 • แวะมาให้กำลังใจ
 • ทำดีที่สุดแล้ว
 • ขอบพระคุณคุณหมออัจฉรา P อย่างสูงค่ะ ทันทีที่เห็นท่านมาเยี่ยม ก็มองเห็นใจที่กำลังพองโต ลิงโลดค่ะ...ตอนนี้หายไปแล้วค่ะ คงเหลือพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะเขียนบันทึกผ่านความคิดที่ตรงกับใจค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะ คุณPhornphon   P เพราะเป็นคุณPhornphon พี่ศิลาจึงอยากบอกว่าจริง ๆ แล้วขณะเขียน ก็รู้สึกขึ้นมาว่าหากจะต้องบอกเล่าความภาคภูมิใจตนเองอันเป็นคำตอบเรื่องส่วนตัวให้ตรงคำถาม จะหมายถึงการมีมานะอัตตาผุดออกมาด้วยหรือไม่
 • ...เพราะขณะเล่าเรามองเห็นภาพรางวัลครั้งสำคัญของคนทำงานหลายสาขาวิชาที่มารวมกัน แล้วเราได้รับ...
 • พี่ศิลาเห็นว่ามันแว่บมาตอนนึกถึงภาพขึ้นไปรับรางวัล...แต่ไม่นานมันก็หายไปค่ะ...เพราะเมื่อกลับสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเพียงทุนทางปัญญาที่มีอยู่น้อยนิด หากเทียบกับขุมปัญญาอีกมากมายจากประสบการณ์จริงจากอีกหลาย ๆ ท่านต่างสาขาอาชีพ ต่างกระบวนทัศน์ ต่างสังคมกรณ์...ณ ที่แห่งนี้ และอีกทุกที่ในจักรวาล
 • สิ่งที่เรามีเป็นเพียงคนเดียวคือผลธุลีค่ะ ไม่เท่ากับพลังปัญญาของกัลยาณมิตรที่มาหล่อหลอมรวมกันค่ะ
 • ขอบพระคุณนะคะ พี่ศิลาเองก็เคารพในตัวคุณ Phornphon  จากถ้อยคำในบันทึก เห็นการเติบโตทางจิตชัดเจนค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณพี่ชยพร P
 • ถ้าเป็นเมื่อก่อน ฟังคำชมขนาดนี้คงเขินม้วนหลายตลบ  ตอนนี้รู้สึกว่าคำกล่าวของคุณพี่เป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนศิลาไม่เดินหน้าไม่หยุดค่ะ
 • เชื่อมั่นและมั่นคงในสิ่งที่ตั้งใจไว้
 • แล้วไม่ต้องหาคำตอบกับทุกเรื่องค่ะ ไม่มีคำอธิบาย เป็นเรื่องปกติอยู่เสมอ หากว่าเป็น Type 4 จริง...Intuition without reason
 • ลองตีความดูนะคะ เพราะเป็นคุณพี่ชยพร จึงส่งการบ้านยาก ๆ ลึกซึ้งให้ค่ะ
 • มาตอบการบ้านน้องเรา นะครับ ว่า....
 • Nearly be, but so far. ..
 • Just multidisciplinary approach......
 • Meditation + Astrology (from Intuition) + Enneagram
 • On my way.
 • Not is one type, one type is not.
 • If cross, isn't it.

แวะมาชื่นชมคนเก่งเก่งก่อนนอน...อ่านแล้วดีจริงๆและชอบมากมากตรงนี้ค่ะ

“ความคิดฟุ้งซ่านอย่างเป็นระบบและความคิดที่แหลมคม"

 • Additional,
 • Not type 4, but get benefits from the wing of type 5.
 • category self setting in type 5, agree or not.
 • Pls, back assignment.
 • Sincerely, ...
 • Additional,
 • Not type 4, but get benefits from the wing of type 5.
 • category self setting in type 5, agree or not.
 • Pls, back assignment.
 • Sincerely, ...

สวัสดีค่ะ.. อาจารย์ศิลา

ยอดเยี่ยมค่ะ..

พี่อ้วนอ่านอย่างละเอียดทั้งในบันทึกและทุกความคิดเห็น..สุดยอดค่ะ

เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆแด่สาวสวยคนเก่งด้วยค่ะ..

ตามมาดูก่อนนะครับ งานเข้าๆๆ

 • สวัสดีค่ะคุณครู Rattanaporn Chaichon P ดีใจมากค่ะที่ได้เขียนบันทึกตอบคำถามจาก World Cafe มาแลกเปลี่ยนกัน แวะไปเยี่ยมแล้ว  เขียนได้ประทับใจ จากประสบการณ์จริง ทำให้ผู้อ่านอย่างพี่ศิลาเห็นภาพตามค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะ  มีเสื้อทีมกันแล้วนะคะ อิอิ
 • สวัสดีค่ะ คุณ ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี P ขวัญใจศิลา
 • “ความคิดฟุ้งซ่านอย่างเป็นระบบและความคิดที่แหลมคม"เป็นไม่ยากหรอกค่ะ เพราะคุณดาวลูกไก่เป็นอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ค่ะ  เหลือเพียงขุดค้นฝึกฝนบางส่วนที่ไม่ค่อยใช้ออกมา...
 • ศิลาขออนุญาตทำตัวเป็นแม่หมอหน่อยนะคะ อิอิ
 • คุณดาวลูกไก่เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง สังเกตสิ่งรอบตัวแล้วเข้าถึงสิ่งนั้น ๆ ได้ดี มองเห็นในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป
 • ส่วนที่ไม่ค่อยใช้ คือเมื่อมองสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งแล้ว ก็ให้จับสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาสานใยเป็นตาข่ายเชื่อมโยงกันค่ะ สิ่งนี้ส่วนหนึ่งมาจากระบบความคิดที่บางประเภทเป็นอยู่แล้ว อีกกรณีหนึ่งมาจากการฝึกฝนคิดเป็นตาข่ายบ่อย ๆ (ไม่มีตำราไหนนะคะ กะจะอ้างอิงให้น่าเชื่อถือซะหน่อย 555 เชื่อศิลาไหมคะ)
 • คำถามที่ว่า "สร้างนวัตกรรมคือปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น ลดขั้นตอนทำงานลง อาจไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ สามารถปรับเปลี่ยนได้"
 •  ขอเรียนอย่างนี้นะคะ นวัตกรรมมีแบบความหมายในแนวที่เป็นรูปธรรม นั่นคือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้สอย...เป็นแนวคิดทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม
 • และอีกความหมายคือเชิงนามธรรม หมายถึงกระบวนการ เครื่องมือ วิธีคิด การเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นเหมาะสมกับบริบทใหม่ ๆ ระบบการทำงาน การออกแบบ แผนผังความคิด ก็ใช่หมด แนวคิดนี้เป็นแนวคิดเชิงด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์
 • มาที่ความหมายหลังนะคะ ยกตัวอย่าง เมื่อก่อน Reengineering TQM หรืออะไรก็แล้วแต่คือนวัตกรรม  ตอนนี้ก็กลายเป็น KM หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่แตกยอดออกมาอีกที เป็นต้น 
 • ขอสรุปความเลยค่ะว่านวัตกรรมจะเป็นตัวความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ก็ได้ค่ะ แต่เน้นที่ว่าคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ดีกว่า และเน้นประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ ค่ะ เพราะนวัตกรรมเดียวกันอาจนำไปใช้อีกที่ไม่ได้ผลเดียวกันค่ะ
 • ด้วยเหตุนี้ศิลา (ในฐานะวิทยากร) จึงไม่อยากเน้นว่า KM ในบริบทที่ศิลาอยู่คืออะไร อาจจเล่าสู่กันฟังได้ แต่สารัตถะคือให้ผู้เรียนรู้เล่าการทำ KM ตามบริบทของตนเอง แล้วเราก็เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเน้นให้แลกเปลี่ยนข้ามบริบทกันเพื่อให้แต่ละคนนำวิธีการที่คิดว่าเหมาะสมกับตนไปประยุกต์ใช้
 • เขียนยาวจัง เมื่อยสายตาหรือยังคะ...เบรคนิดหนึ่ง...ต่อนะคะ อิอิ
 • กรณีนี้ กระบวนการที่จะร่วมกันคิดค้นนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะ แต่ผลคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เช่น ลดขั้นตอนการทำงาน ปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจง่ายสะดวกแก่การทำงานมากขึ้น
 • เช้านี้ สมองปลอดโปร่ง ตั้งใจมาตอบเม้นท์นี้เลยนะคะ
 • คิดถึงเสมอนะคะ

 

 • พิมพ์ตกค่ะ
 • ส่วนหนึ่งมาจากระบบความคิดที่คนบางประเภทเป็นอยู่แล้ว

สวัสดีครับ คุณ sila

มาสวัสดี ด้วยความระลึกถึง จริง ๆ

ไม่ได้เจอกันนาน...อยุ่อย่างไร...สบายดีมั้ย

สำหรับตัวเองเพิ่งมาทำงาน...เพราะพิษไข้ 5 วัน

หวังไว้ว่า...คงสบายดี ...มี ความสุข นะครับ

มาทักทายก่อนใครในวันนี้

ระลึกถึง

 

 

 • ขอบพระคุณค่ะ ท่านนายช่างใหญ่ P  ศิลาเชื่อเช่นเดียวค่ะว่าทุกท่านมีจุดขายของตนเอง
 • ขายความคิด จิตสร้างสรรค์ จินตนาการ แรงบันดาลใจ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นที่มีฝันต่างแต่ร่วมทางเดินเดียวกัน
 • ทำให้ไม่เดินหาอย่างไรไม่มีวันจบ...ซึ้งจังค่ะ มองไม่เห็นรอยตะเข็บหรือขอบโลกเลย อิอิ

กำลังคิดว่า ..ทำอย่างไร ถึงจะสร้าง "วัฒนธรรมองค์กร" ได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพราะที่ผ่านมา ก็เคยถูกหยิบยกมาถกคุยกันบ่อยมาก  แต่พอจะนิยาม และขับเคลื่อนจริงๆ  ก็ยังประสบปัญหาอยู่ว่า "อะไรบ้างล่ะ คือ วัฒนธรรมขององค์กรของเรา"

...

ขอบคุณครับ..

 • สวัสดีค่ะ คุณพี่อรวรรณ P ศิลาคิดว่าสิ่งที่เคยได้ศึกษามาเป็นเพียงทุนรอนติดตัวเท่านั้น พอได้มาเรียนรู้ที่นี้ จึงยิ่งแน่ใจว่าคิดถูกแล้วจริง ๆ กำไรคือการได้มามองเห็นความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ
 • สิ่งที่เห็นคือสายใยแห่งความรู้สึก...และตาข่ายความคิดที่มีพลัง ยิ่งหลายคนนำเสนอความเห็นเรื่องเดียวกันในแง่มุมหลากหลาย ก็เห็นสัจธรรมที่ว่าแม้แต่แนวคิดยังไม่เที่ยง เราจึงไม่ควรยึดมั่นเพียงแนวคิดของเราคนเดียวค่ะ
 • ส่วนหนึ่งแห่งความภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่นี้คือเห็นความตั้งใจจริงของทุกท่านที่นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในสังคมรอบตัวของตนเอง
 • คุณพี่อรวรรณก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยสร้างชีวิตเด็ก ๆ ให้มีคุณค่า นำไปสู่การพัฒนาจิตตนที่ยั่งยืนค่ะ
 • ยังรอฟังผลงานเด็ก ๆ อยู่นะคะ  เป็นกำลังใจให้ค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณพี่Sasinand  P แบบอย่างในการเรียนรู้ค้นคว้าอย่างเจาะลึกต้องคุณพี่ Sasinand  เลยค่ะ ศิลาติดตามอ่านบันทึกคุณพี่โดยตลอด บางทีไม่ได้ทิ้งรอยไว้ค่ะ ต้องขออภัยอย่างยิ่ง  ในช่วงอารมณ์หนึ่ง บางทีก็อยากจะอ่านเอาเรื่องเอาราวจริง ๆ เขียนอะไรไม่ออก...ในตอนที่เขียนออก มักจะเป็นตอนที่แวะไปอีกรอบหลังผ่านการอ่านไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะ
 • ต้องยอมรับว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและกระบวนทัศน์ของแต่ละท่าน ไม่ว่าจะมาจากอาชีพใด ล้วนมีมิติแห่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง มันหมายถึงการไม่ตีกรอบการรับรู้ของเราภายใต้บริบทการทำงานของตนเองฝ่ายเดียว
 • ศิลาได้แง่คิดนี้จากการนั่งในรถแท๊กซี่และคุยกับคุณลุงคนขับ พบว่าท่านมีวิธีคิดง่าย ๆ คือการตั้งใจทำงานให้บริการผู้โดยสาร ในรถของท่านจะมีนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือทีวีให้ผู้โดยสารดูเพลิน ๆ ขณะรถติด และคิดอะไรเรียบง่ายธรรมดาสมถะ
 • จึงเห็นว่าไม่สำคัญเลยว่าใครทำอาชีพอะไร "อยู่ที่วิธีการมองโลก" และ "การตระหนักในหน้าที่ของตน" ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างได้แล้วค่ะ
 • ที่กล่าวมาเพื่อสนับสนุนคำกล่าวของคุณพี่ Sasinand  ที่เห็นด้วยว่า
 • การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกัลยาณมิตรหลายๆทุกสาขา อาชีพ และการต่อยอดความคิด  ทำให้ได้ความรู้กว้างขวางขึ้นจริงๆค่ะ

เป็นการสะท้อนความคิดจากการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ่งครับ

มาเรียนรู้จากคนทำงานจริงด้วยคนค่ะ

ประสบการณ์ มุมมอง วิธีคิด วิธีการทำงาน ของคุณศิลามีประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอบคุณที่เปี่ยมไปด้วยพลังในการถ่ายทอดแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณศิลาค่ะ 

 • ขอบพระคุณคุณวิญญาณเสรีP ค่ะ ที่แวะมาให้กำลังใจ
 • ขอให้สุขสงบภายในทุกกาลสถานที่ค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณพี่ชยพร P 
 • ศิลาขออนุญาตยืนยันให้ตรงกันอีกครั้งนะคะว่าแต่ละคนมี Type เดียว ส่วนที่วิ่งไป Type อื่นนั้นเนื่องมาจากปัจจัยของสภาวะอารมณ์ และอิทธิพลของ Type ข้างเคียง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเหตุผลเบื้องลึกจากความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณที่เข้าสู่ฝ่ายบารมี
 • ทีนี้ ในกระบวนการค้นหาตนเองเบื้องต้น นอกจากการอ่านหนังสือ อ่านคำอธิบายตนเองของผู้อื่นประกอบแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยคือการสังเกตตนเอง  หลักการจะคล้าย ๆ การศึกษาธรรม ความเข้าใจหลักธรรมแท้จริงมาจากการปฏิบัติเรียนรู้กายใจ การอ่านพระอภิธรรมเป็นเพียงการให้ความรู้ ไม่ใช่ทำให้เราเข้าใจได้จริง
 • การจะรู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภายในเป็นอย่างไร สิ่งที่อยากที่สุดคือจุดตัดระหว่างสิ่งที่อยากเป็นกับสิ่งที่เป็นจริง ๆ หากเรายอมรับก็จะมองเห็นค่ะ...สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็น อาจจะทับซ้อนกับสิ่งที่เรายังไม่เป็น และอยากจะเป็น...จริง ๆ แล้วดูดี ๆ ยังไม่ต้องอยากเป็นอะไร ยอมรับแบบที่เป็นก่อน ในแบบที่เป็น ขุดค้นดี ๆ มีระดับการพัฒนาที่สูงซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองค่ะ
 • เมื่อวานนี้ ศิลาให้น้องคนหนึ่งสะท้อนตัวศิลาออกมา เป็นการให้ Feedback กันแบบตรง ๆ ต่างฝ่ายต่างยอมรับ  ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ  เพราะเราขอให้เด็กวิจารณ์ผู้ใหญ่ค่ะ
 • อีกวิธีหนึ่ง คือถามคนใกล้ชิดว่าสิ่งที่แย่/ด้อยของเราคืออะไร...อิอิ...เมื่อวานศิลาเจอเต็ม ๆ เรื่องเดินเร็ว คล่องแคล่วมากไปหน่อย ต้องฝึกเดินช้า ๆ แบบนี้ผิวเผินค่ะ...แบบลึก ๆ ก็มีแต่ขอเก็บไว้คุยนอกรอบ หากสนใจค่ะ
 • เขียนมายาว ๆ เพื่อจะบอกว่ายังไม่ต้องสรุปก็ได้ค่ะดูไปเรื่อย ๆ เพลิน ๆ ....ตอนที่ศิลารู้ว่าเป็น Type อะไรก็ใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะผ่าตัดตัวเองออกมาในรายละเอียด แล้วยอมรับจากการมองเห็นจริง ๆ ไม่ได้โยงตัวเองกับคำอธิบายที่มีไว้แล้วในหนังสือ
 • เขียนมาก ศิลาจะงงเอง
 • สองสามวันนี้ ศิลาไม่อยู่นะคะ จะไปปฏิบัติบัติธรรมที่ จ ชัยนาทค่ะ ออกเดินทางเที่ยงวันนี้ค่ะ
 • ขอให้มีความสุขช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
 • มีแก้ไขค่ะ สิ่งที่ยากที่สุด
 • ขอบพระคุณค่ะท่านมหาเหรียญชัย P ขอให้มีความสุขท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามรอบตัวค่ะ ... วันนี้ ศิลาก็จะไปแสวงหาความสงบอีกครั้ง จริง ๆ ไม่อยากเรียกคำว่าแสวงหา เพราะปกติก็สงบเองได้อยู่แล้ว 555 เขียนให้ดูมีความพิเศษไปกว่าเดิมเท่านั้นค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณ add P ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าหวาน ๆ ผ่านจอเลยค่ะ บางทีแม้ไม่ได้มาเยี่ยมกันบ่อย ๆ แต่ศิลาก็จะเห็นเราเดินสวนสนามไปมาในจอแบบเฉียดกันน่ะค่ะ  แต่คราวนี้สงสัยไม่ค่อยเฉียด อิอิ
 • ศิลาก็กำลังจะแว่บไปพักสั้น ๆ ค่ะ ไปปฏิบัติธรรมที่ จ ชัยนาท
 • ไปเพราะมีผู้ใหญ่ชวน กระทันหัน และเป็นนิสัยของเราอยู่แล้ว หากไม่ติดอะไรก็พุ่งทะยานได้เลย แล้วจะนำบุญมาฝากค่ะ
 • ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้นะคะ
 • สวัสดีค่ะ คุณ ศน.อ้วน P ศิลาได้ย่องไปอ่านบันทึกมาแล้ว เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
 • เป็นแรงผลักดันให้คนที่ทำงานเพื่อตอบแทนแผ่นดินอีกมากมายค่ะ
 • เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจอีกหลายพันดวงในสังคมอุดมปัญญาแห่งนี้ค่ะ
 • รอว่าท่านอาจารย์ขจิต P งานออกเมื่อไหร่ เราคงได้จับเข่าคุยกันซักทีนะคะ

สวัสดีค่ะพี่

สี่ว่าจะแอบเข้ามาลอกคำตอบค่ะ แต่เจอคำตอบของพี่แล้วยอมแพ้เลยค่ะ ได้แต่นั่งอ่านตามไปเรื่อยๆ ค่ะ

กระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือน่าสนใจมากค่ะ

เหนื่อยรึเปล่าค่ะ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ  สบายดีนะคะ   วันหยุดไปไหนหรือเปล่าคะ

รับกาแฟร้อนๆสักแก้วมั้ยคะ

 • แวะไปเยี่ยมคุณแสงแห่งความดี P มาแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ... เข้าใจว่าคงหายไข้แล้ว
 • ศิลาทำท่าจะเป็นหลายรอบแล้วค่ะ  พอรู้สึกว่ากำลังจะเป็นก็รีบออกกำลังกายค่ะ
 • แล้วจะไปเยี่ยมอีกนะคะ กำลังจะออกไปทำธุระข้างนอก จะไปคุยด้วยหลังจากกลับมาแล้วค่ะ
 • ทำสัญญาใจไว้ก่อน ช่วงนี้ เหมือนนินจาเลยค่ะ อิอิ
 • ขอบพระคุณค่ะ คุณ  kittisak  P สำหรับถ้อยคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ ทำให้การเรียนรู้ร่วมกันมีพลังค่ะ
 • การได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การได้อ่านบันทึกของกัลยาณมิตร ล้วนเป็นการซึมซับกันและกันอย่างมีความหมายค่ะ

สวัสดีค่ะ  วันนี้แวะมาอ่านอย่างละเอียด  ขอชื่นชมจ๊ะไม่ชอบตรงไหนเลยเพราะชอบหมดจ๊ะ

เป็นกำลังใจให้จ๊ะ

แวะมาฟังเพลงเพราะ ผ่อนคลาย

อ่านสาระดี ๆ เพิ่มปัญญาค่ะ

ไม่มีคอมเม้นท์  แต่ชอบค่ะ

Thank you for such a wonder .... world !!!!!

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ระลึกถึงค่ะ

(^____^)

 • เข้ามาอ่านวิทยากรเขียนตอบข้อคำถามเอง
 • แบบนี้เรียกว่าได้เรียนรู้สองต่อค่ะ
 • ขอบคุณน้องศิลามากๆ
 • ที่เขียนเรื่องดีๆ
 • มาให้อ่านเสมอๆ

สวัสดีอีกครั้งครับ

รู้จักคำว่า Enneagram จากพี่ศิลา

เลยลองค้นคว้าหาหนังสือมาอ่าน

เพื่อนำไปใช้พัตนาชีวิตส่วนตัว และ การทำงานได้ครับ

ขอบคุณครับ

แวะมาแนะนำตัว..ขอบคุณสำหรับความรู้..

 • ขอบพระคุณพี่นุช P มากค่ะสำหรับสิ่งดี ๆ ที่ส่งมอบให้ มีคุณค่ามากค่ะ ...เมื่อได้พบเจอแล้วต้องยอมรับว่างามหมดจดทั้งกายใจจริง ๆ ค่ะ
 • รอเวลาที่จะได้ลปรรร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแมกไม้ริมน้ำอยู่ค่ะ
 • สวัสดีค่ะน้องสี่ซี่ P  ขอบพระคุณค่ะที่เป็นห่วง...เหนื่อยไหม...คงไม่เหนื่อยมากค่ะ หากได้ทำงานที่ใจรัก...มีเหมือนกันนะคะที่ทำเพราะหน้าที่ที่ใจเป็นกลางไม่ได้รักหรือเกลียด...แบบนั้นก็อาจจะเหนื่อยค่ะ เพราะถูกเวลาบีบคั้นและความคาดหวังของผู้ใหญ่
 • เวลาที่พี่ศิลารู้สึกเหนื่อยสมอง ก็จะออกกำลังกายใจเหนื่อยกายแทน  ปรากฎว่าสมองโล่งมากเลยค่ะ  เหนื่อยอย่างหนึ่งเพื่อชดเชยอีกอย่างหนึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ผลจริง ๆ ค่ะ
 • ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยม เห็นน้องสี่ซี่มา รู้สึกเป็นปลื้มมากค่ะ

แวะมาขอบคุณที่ไปทักทายกันบ่อยๆค่ะ

ช่วงนี้งานยุ่ง ไม่ค่อยมีเวลามากพอที่มาทักทายบ่อยๆ

มีความสุข  มีกำลังใจดีๆเสมอๆนะคะ

ขอบคุณมากมายค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณ krupom P วันหยุดจะพยายามให้เหลืออยู่วันหนึ่งเพื่อพักผ่อนกาย ใจ สมองค่ะ เพราะสังขารไม่ให้แล้ว กรำงานหนักไม่ไหว
 • บังเอิญโชคดีว่างานบางอย่างเราให้คำแนะนำทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ได้ จึงไม่ต้องเดินทางมากค่ะ
 • ขอให้วันหยุดมีความสุขมาก ๆ เช่นกันค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณ krupom P ตอบสองครั้งเลยค่ะ เพราะเพิ่งเห็นว่ามาอีกรอบ มีเม้นท์กัลยาณมิตรท่านอื่นคั่นไว้...
 • แหม ชมซึ่งหน้าอย่างนี้ ไม่มีเขินค่ะ 555 ที่ไม่รู้สึกเขิน เพราะในใจนั้นชื่นชมทุกคนเช่นกันค่ะ รวมทั้งคุณ krupom ด้วยค่ะ เมื่อเราชื่นชมทุกคน ก็เลยรู้สึกว่าเราต่างมีสิ่งดี ๆ มาแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ
 • การชื่นชมทำให้เราเปิดใจเข้าหากันอย่างกว้างและลึกซึ้งขึ้นค่ะ การชื่นชมจึงไม่ใช่เป็นเพียงทำให้เรารู้สึกเขินหรือพองเท่านั้น ศิลารู้สึกอย่างนี้นะคะ  อาจจะมีบ้างที่ภูมิใจ แต่ก็ไม่เท่ากับทำให้เรามั่้นใจที่จะแบ่งปันสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายให้แก่กันค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก P ศิลาลงบันทึกทีไร ก็จะเลือกเพลงบรรเลงโดยนึกถึงคุณคนไม่มีรากเสมอค่ะ  เชื่อว่าช้าเร็วก็จะแวะมาฟังเพลงบรรเลงค่ะ  อยากให้มาฟังมากกว่ามาอ่านค่ะ สาเหตุเพราะอยากให้คุณคนไม่มีรากผ่อนคลาย จะได้มีอารมณ์เบิกบานเวลาทำงานที่ต้องใช้สมองมาก ๆ ค่ะ
 • หวังว่าสิ่งที่ศิลาตั้งใจไว้คงเป็นเช่นนั้นนะะคะ อิอิ ฟังแล้วเครียดก็บอกได้ค่ะ จะจัดให้ใหม่หลากหลายขึ้นค่ะ Design by request
 • สวัสดีค่ะพี่เขี้ยว P เห็นพี่เขี้ยวแล้วทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าถึงเวลาต้องไปออกกำลังกายในบันทึกพี่เขี้ยวแล้วซิ ออกกำลังกายสำคัญฉันใด การได้อ่านบันทึกดี ๆ นำข้อแนะนำที่มีคุณค่าไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
 • ว่าแล้วก็ขอติดตามไปอ่านในบัดดลค่ะ

สวัสดีครับ

แวะมาเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีค่า ครับ

สวัสดีจ๊ะ  มาทักทายจ๊ะ 

ไปราชการจังหวัดนครปฐม  3  วันจ๊ะ

กลับมาแล้วจะมาเยี่ยมจ๊ะ

happy tuesday

 • สวัสดีค่ะคุณ NJ P  ดีใจที่มีผู้สนใจเยอะ ๆ ค่ะ...อ่านแล้ว อยากแลกเปลี่ยนตรงไหน ยินดีเสมอนะคะ
 • อยากส่งเสริมให้เราทำความรู้จักตัวตนและศึกษาภายในตนเองค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณครูนพพล คนบ้านใหม่ P ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ แวะไปเยี่ยมแล้วนะคะ เขียนบันทึกบ่อย ๆ นะคะ
 • สวัสดีค่ะ น้องสุดสายป่าน P เชียร์เหมือนว่าพี่ศิลากำลังแข่งกีฬาสีเลยค่ะ 555
 • สวัสดีค่ะ คุณสายธารP  ไม่ว่างไม่เป็นไรเลยนะคะ ขอให้รักษาสุขภาพดี ๆ นะคะ เป็นห้วงและระลึกถึงเสมอค่ะ

มาแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ขอให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะ

 • ขอบพระคุณคุณครูกิติยา P ที่แวะมาทักทายค่ะ
 • ขอบพระคุณท่าน ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์
  P ที่กรุณาแวะมาเยี่ยมค่ะ
 • สวัสดีค่ะ คุณครูป้อม P  แวะไปส่งของว่างแล้วนะคะ เดินสายบ่อย รักษาสุขภาพด้วยค่ะ
 • ขอบพระคุณพี่นงนาท P สำหรับคำอวยพรค่ะ  ระลึกถึงเสมอค่ะ

มาชม

มาเชียร์

มาทักทายนะครับ

ตามมาเรียนรู้ด้วยหัวใจรักการเรียนรู้ค่ะ ชื่นชมด้วยจิตคารวะ

 • ชอบวิธีการทักทายของคุณ KRUPOM มากค่ะ แวะมาทีไร ทำให้ศิลาอมยิ้มทุกที ขอบพระคุณค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี