สวัสดีค่ะ  วันหยุดยาวหลายวัน หลายคนคงไปเที่ยวและทำบุญที่บ้าน และไปตามวัดชื่อดัง   แต่ผู้เขียนติดค้างงานของหน่วยงานค่ะ ต้องใช้เวลาสะสางงานค้างต่าง ๆ ให้เสร็จ  เท่าที่ที่จะสามารถทำได้  ตั้งแต่ รวบรวมข้อมูลเอกสารและสอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน  นำข้อมูลมา วิเคราะห์หาค่าสถิติ  ตัวชี้วัด และจัดทำรายงาน Service Profile ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ค่ะ

วันนี้นัดส่งไฟล์ให้ผู้ตรวจการพยาบาล 

และ  OK ได้ส่งไฟล์เสร็จเรียบแล้วค่ะ   

แบบว่าส่งช้าดีกว่าไม่ส่งนะคะ 

ยังเหลือค้างทำไฟล์ powerpoint เพื่อนำเสนอในวันประชุมกรรมการ SLT AE วันที่ 9 กรกฎาคม 2552  เตรียมพร้อมรับเยี่ยมตรวจภายใน (Internal Survey ) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ค่ะ

ส่วนประกอบของรายงาน  Service Profile มีอะไรบ้าง 

ผู้เขียนยึดกรอบเขียน Service Profile ตามรูปแบบที่ พรพ หรือ สพร กำหนดค่ะ 

ใครต้องการใช้  สามารถ download จากเว็บได้นะคะ 

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่

Word  :  http://www.sk-hospital.com/skmessage/viewtopic.php?t=437

Powerpoint  :  http://www.sk-hospital.com/skmessage/viewtopic.php?t=3172

หน้าตาแบบนี้ค่ะ 

  

Service Profile [1]

1. บริบท [2] (Context)

          ก. หน้าที่และเป้าหมาย

          ข. ขอบเขตการให้บริการ (ถ้าเป็นหอผู้ป่วยให้ระบุกลุ่มโรคสำคัญในหน่วยงานนี้ด้วย) ศักยภาพ ข้อจำกัด

          ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ (จำแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)

          ง. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

          จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ (จุดเน้นในการพัฒนา?)

          ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)

 

2. กระบวนการสำคัญ (Key Processes) [3]

กระบวนการสำคัญ

(Key Process)

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ

(Process Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance Indicator)

 

 

 

 

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน [4] (Performance Indicator)

 

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว [5] )

 

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง [6]

         [1] ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้า

[2] เขียนอย่างสรุป ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สามารถใช้ตารางสรุปในบางเรื่องได้

[3] สรุปภายใน 1 หน้า วิเคราะห์โดยเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง เช่น หอผู้ป่วย ให้พิจารณาว่ามีกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างไร โดยทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มิใช่เฉพาะกระบวนการที่พยาบาลรับผิดชอบ

[4] นำเสนอกราฟแสดงข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ (ก) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและมีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง (พร้อมคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประกอบภาพอย่างสั้นๆ)          (ข) ข้อมูลผลการพัฒนาตามโครงการสำคัญในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา

[5] สรุปความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา อย่างสั้นๆ ประมาณ 5 บันทัดถึงครึ่งหน้า  ระบุแนวคิด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการทำงานสำคัญที่เป็นข้อสรุปจากการพัฒนา

[6] อาจระบุทิศทางของการพัฒนา, โครงการสำคัญที่วางแผนไว้ หรืออาจจะระบุรายละเอียดของโครงการ (วัตถุประสงค์ กรอบเวลา ข้อมูลที่จะใช้ติดตามกำกับ)

อ่านเพิ่มเติมและดูตัวอย่างการเขียน

http://gotoknow.org/blog/chalermpong/36436

http://www.sk-hospital.com/skmessage/viewtopic.php?t=437

http://www.ha.or.th/easy_board/view2.asp?id=118