การสอดแทรกสอนจริยธรรม ในทุกรายวิชา เป็นส่วนหนึ่งของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ ผู้บันทึกได้ใช้วิธีการให้เล่าประสบการณ์จริง ( Story Telling )ในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ โดยกำหนดหัวปลา คือ "ประสบการณ์ตรงในชีวิต ที่เคยเห็นว่าแพทย์ที่ดีเป็นอย่างไร"  โดยให้นักศึกษาแพทย์แต่ละคนได้เขียนเรื่องจริงที่เคยเห็นมา อาจจะตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน หรือ ระหว่างที่เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ เห็นการกระทำของแพทย์ ที่มาทำงานในคณะแพทยศาสตร์ หรือ ช่วงทีออกไปปฎิบัติงานข้างนอกในช่วงสี่ปีกว่าที่ผ่านมา หลังจากเขียน ก็ให้เดินเรื่องด้วยการเล่า ห้ามแต่งเติม หรือ นำมาจากทฤษฎี โดยมีคุณลิขิต บันทึก ประเด็นที่กลุ่มเห็นว่า แพทย์ที่ดี เป็นอย่างไร และ สุดท้ายนำรวบรวมเสนอหน้าชั้นเรียน และ อาจารย์ก็เน้นให้นักศึกษากลุ่มนี้นำไปปฏิบัติจริง

 ข้อสรุป"แพทย์ที่ดี"มีดังนี้ หลัง จาก ลปรร

 ๑. แนะนำตนเอง และ บอกวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่คุยกับคนไข้

 ๒. แสดงท่าทีที่ให้ความเคารพและ รักผู้ป่วย

 ๓. ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสุภาพ

 ๔. เก็บความลับของผู้ป่วย

 ๕. การดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวม

 ๖. ไม่แยกชนชั้นในระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

 ๗. ดูแลผู้ป่วยอย่างเสมอภาค

 ๘.ทำงานอย่างองค์รวม เช่น งานบริการต่อชุมชน

 ๙. เสียสละเวลาพักผ่อน

 นี่เป็นเก้าประการที่เป็นประสบการณ์จริงของเด็กๆ ซึ่งหากเขาทำตามนี้ตั้งแต่วันที่ มา ลปรร เราคงได้องค์กรแพทย์ที่ดี  และ แพทย์สามารถนำองค์กรสู่คุณภาพได้อย่างแน่นอน

JJ