Peer Assist ระหว่าง พรพ และ ที่ปรึกษา HACC_KKU

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบที่ปรึกษาทีม HACC_KKU เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษา

  AAR HACC_KKU วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม หลังการประชุมวิชาการ ภูมิภาคครั้งที่ ๖ ทีมงาน นำโดย น.พ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผอ.พรพ น.พ พิเชษฐ์ บัญญัติ ผอ.รพ. บ้านตาก คุณเกศราภรณ์ และ คุณเทพทวย จาก รงพ บ้านตาก ได้เข้าร่วม ทำกิจกรรม "เพื่อน ช่วย เพื่อน" ในประเด็นของการให้คำปรึกษา แก่ที่ปรึกษา ของ HACC_KKU โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ซึ่งท่าน แนะนำให้ คุณ กิจ คือ ที่ปรึกษา ที่ออกไปให้คำปรึกษาจริงได้เล่าถึงประสบการณ์ ของการให้คำปรึกษา และ ทีมงาน จาก พรพ และ รพ.บ้านตาก จะให้ข้อคิด เพื่อการพัฒนา

 ประเด็นที่ทีมที่ปรึกษาได้ขอให้ทีม พรพ ช่วย คือ โรงพยาบาลที่เข้ารับการปรึกษายังเน้นแต่ ๑๒ กิจกรรม หัวหน้าพาทบทวน บางครั้งถามลึกไปถึงการดูแลผู้ป่วยบางเรื่องซึ่งที่ปรึกษาไม่ถนัด ทีมที่ปรึกษาควรไปคนเดียว หรือ มีท่านใดควรร่วมไปด้วย

 โดยสรุป จากทีม พรพ ที่ให้ข้อคิดดังนี้

 ๑. ควรทบทวน ถึงเป้าหมาย และ ตัวชี้วัด ว่าสะท้อนให้เห็นผลของการดำเนินงานหรือไม่ โดย เน้น ความถูกต้อง ความทันเวลา ความปลอดภัย ความเหมาะสม และ ความคุ้มค่า

 ๒. ในเรื่องกิจกรรมทบทวน ประเด็นที่ต้องเน้น คือ ทำอย่างไรที่จะให้โรงพยาบาลนำอุบัติการณ์ มาให้เกิดการเรียนรู้

 ๓. ประเด็นที่คำถามลึกลงไปในวิชาชีพหนึ่ง วิชาชีพใดที่ปรึกษาไม่ถนัด ควรกระตุ้นให้ทีมในโรงพยาบาลนั้นๆได้ ให้ช่วยในกระบวนการหาคำตอบ เช่น การ ทบทวนข้อมูลทางวิชาการ จากตำรา ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหา Gap analysis

 ๔. ทีมงานที่ออกไป ควร ประกอบด้วย พยาบาล ห้องแลป และ เภสัชกร

  ๕. HACC_KKU น่าที่จะเรียนเชิญทีมเทคนิคการแพทย์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ให้แก่ที่ปรึกษา

JJ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)