sa32.jpg

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมานฉันท์"  ขึ้นระหว่างวันที่  ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) โดย  นายสมพงษ์  ทวิชศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๑๑๕  คน  จากเป้าหมาย ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓  วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
           ๑)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
           ๒)  เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดจิตสำนึกในเรื่องความสมานฉันท์ อันได้แก่ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การยอมรับความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และความเสมอภาค
           ๓)  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมา และการปฏิบัติทางศาสนาซึ่งกันและกัน
           ๔)  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมีโอกาสได้ศึกษาและมีประสบการณ์โดยตรงกับแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา หรือศาสนสถานของแต่ละศาสนา และทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทรต่อกัน
หลักสูตรและกิจกรรม
            ๑. กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการ  เพื่อสร้างความคุ้นเคย และความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
            ๒. กิจกรรมวิชาการ  เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการประพฤติ ปฏิบัติตนในสังคม และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            ๓. กิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อ ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงหลักธรรม และองค์ประกอบของศาสนสถานแต่ละศาสนา
กรอบแนวคิดในการปลูกฝังและเสริมสร้างความสมานฉันท์
            การสร้างปัญญา  การนำหลักธรรมทางศาสนามากล่อมเกลาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และเป็นคนดี มีคุณธรรม
            การสร้างจิตสำนึกในความสมานฉันท์
                - การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
                - การยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม
                - ความเสมอภาค
            การนำไปประพฤติปฏิบัติ  เด็ก เยาวชน ประชาชนและองค์กรเครือข่ายทางศาสนานำหลักธรรมทางศาสนา และหลักการสร้างความสมานฉันท์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเข้มแข็ง