ขั้นที่ 1 บริหารสมอง

ขั้นที่ 2 ฝึกทักษะเบื้องต้นทางภาษา

ขั้นที่ 3 ฝึกให้กล้าคิด

ขั้นที่ 4 กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้  ร่วมวางแผนเนื้อหาวิธีการ/แหล่งเรียนรู้

ขั้นที่ 5 ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้

ขั้นที่ 6 บูรณาการความรู้

ขั้นที่ 7 สร้างองค์ความรู้โดยใช้ผังกราฟฟิค

ขั้นที่ 8 นำเสนอผลงานการเรียนรู้

ขั้นที่ 9 นำความรู้ไปใช้