ท่านทราบไหม (๕)

จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ต้องก้าวข้าม (transcend) จากวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสอน สู่วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวิจัย
ท่านทราบไหม (๕)
            ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับคณบดีทั้ง ๘ มหาวิทยาลัย    หัวหน้าภาควิชาทั้ง ๒๔ แห่ง   รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ของทั้ง ๘ สถาบัน   พบว่าจุดอ่อนที่สำคัญอย่างยิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยในมหาวิทยาลัย คือ การบริหารจัดการ และ วัฒนธรรมองค์กร ที่สั่งสมกันมายาวนาน    นอกจากนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังขาดแผนและทิศทางการวิจัย  ขาดระบบหน่วยวิจัย   ไม่บริหารทุนและงบประมาณโดยเน้นเรื่องวิจัย   มีปัญหาการบริหารการใช้เครื่องมือร่วมกัน   ไม่มีระบบส่งเสริมคนเก่งด้านงานวิจัยที่ดีพอ    บริหารโดยเน้นการประสานประโยชน์และการประณีประนอม    ไม่มีการประเมินหรือนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารงานอย่างจริงจัง    มีปัญหาเรื่องภาระงานที่ไม่เป็นธรรมสำหรับนักวิจัย (ต้องรับภาระการสอนที่หนักเช่นกัน)    มีการเปิดหลักสูตรพิเศษที่มุ่งการหารายได้ ทำให้เพิ่มภาระงานสอน   
แหล่งอ้างอิง  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยนำร่อง การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การภาพ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ๘ แห่ง   โดยสุพจน์ หารหนองบัว และคณะ  ท่านที่ต้องการ file ของเอกสารนี้ติดต่อได้ที่ ศ. ดร. วิชัย บุญแสง [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)