การให้นิยามเป็นเรื่องที่สำคัญ ประสบการณ์การทำงานและถิ่นเกิดของผมอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำงานร่วมกับพี่น้อง “ชาวเขา” หลากหลายชนเผ่า ปัญหาหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจ แต่ก็เป็นประเด็นที่ควรที่จะทำความเข้าใจกัน

ในเรื่องการให้นิยามความหมาย ของ “ชนกลุ่มน้อย,ชาวเขา,และชนเผ่า” ซึ่งล้วนแล้วแต่มีนัยที่แสดงถึงความเป็นอื่นและความด้อยกว่าทั้งในเชิงอำนาจ และเชิงวัฒนธรรม หากเปรียบเทียบกับคนกลุ่มใหญ่ เพราะการให้นิยามความหมาย มีลักษณะหยุดนิ่งตายตัว และไม่ได้ให้ความสนใจต่อความเป็นตัวตน ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนต่างๆ นอกจากการพยายามที่จะดูดกลืนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นคนส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้วงการวิชาการต่างๆ จึงเสนอให้ใช้คำว่า กลุ่มชาติพันธุ์(Ethnic Group) ในการเรียกกลุ่มชนที่มีลักษณะแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงนัยในเชิงดูถูกเหยียดหยามทางวัฒนธรรมและช่วยให้ปรับเปลี่ยนความสนใจไปศึกษาถึงความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity)

จะพาชาว Gotoknow ไปรู้จักว่า กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) ที่ผมได้มีโอกาสร่วมทำงานพัฒนาในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอน ว่าจะมีการเรียกและให้นิยามกันอย่างไร และ ควรที่จะใช้คำแบบไหนที่ใช้เรียก


กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ : ความเสมอภาคเท่าเทียมเหนือสิ่งอื่นใด
กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู : รักอิสระภาพเหนือสิ่งอื่นใด
กลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง : คนบ้านป่าอยู่อย่างนักอนุรักษ์
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง : อิสระชนแห่งขุนเขาที่กล้าแกร่ง
กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ : ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของล้านนา
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า: อิสระชนแห่งขุนเขา
กลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน : กลุ่มคนผู้รักในความสงบและใฝ่สันติ
กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ : คนบ้านป่าผู้ใฝ่สันติ

รายละเอียดอื่นๆดูได้จาก ศูนย์ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ครับ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ ๑ – ๕ มีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่อำเภอปางมะผ้า มีครบทั้ง ๕ กลุ่มชาติพันธุ์ครับ ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ ๖ – ๘ พบได้ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา เชียงรายและน่าน
  
            
การรู้จักและเข้าใจนิยามของคนในสังคม จึงเป็นความสำคัญ อันจะเป็นสะพานเชื่อมวิถีวัฒนธรรมระหว่างกันและให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันครับ