ความเป็นเลิศด้านการนำองค์การ


ผู้นำที่เป็นเลิศจึงจะนำพาองค์การสู่ความเป็นเลิศ..

 ถ้าองค์การใดมีผู้นำที่เข้มแข็งย่อมมีการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ครบถ้วน

  1. มีการกำหนด ถ่ายทอด ผลักดัน สื่อสาร ค่านิยม ทิศทางระยะสั้น ทิศทางระยะยาว และผลการดำเนินงานที่คาดหวัง ให้พนักงานทราบถือปฏิบัติ  และสื่อสารให้คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ทราบ
  2. มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสริม การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม การสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างจริยธรรม และการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
  3. มีการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบอันเกิดจากการตัดสินใจในการบริหาร ทั้งด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน ตลอดจนให้อิสระของการตรวจสอบจากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. มีการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะยาว และตวามสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และมีการทบทวนตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นประจำสม่ำเสมอ
  5. มีการนำผลการทบทวนไปจัดลำดับเพื่อปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม โดยมีการผลักดันให้เกิดทั่วทั้งองค์การ รวมถึงสื่อสารผลไปสู่คู่ค้า
  6. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารและมีการนำผลไปปรับปรุงระดับบุคคล คณะทำงานและระบบความเป็นผู้นำ
  7. มีการกำหนดกระบวนการ กำหนดตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย ประเมินและจัดการความเสี่ยง ในเรื่องผลกระทบ ที่มีต่อสังคม จากสินค้า บริการและการดำเนินงาน รวมทั้งคาดการณ์ความวิตกกังวลของสังคมด้วยโดยให้เป็นไปตามกฏหมายโดยใช้การป้องกันมากกว่าการแก้ไข
  8. มีการกำหนดกระบวนการ กำหนดตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย แสดงถึงการมีจริยธรรมในการทำธุรกรรมทุกประเภทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยทำทั่วทั้งองค์การ
  9. มีการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญให้เข้มแข็ง โดยการกำหนดชุมชนสำคัญ สิ่งที่ต้องทำ และมีวิธีที่ให้ทุกฝ่ายดำเนินการ

ถ้ามีการดำเนินงานครบถ้วนก็นับว่าเป็นองค์การที่มีความแข็งแรงด้านการนำองค์การครับ......

คำสำคัญ (Tags): #tqm#tqa#iso
หมายเลขบันทึก: 27012เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2006 07:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 12:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี