งานที่ทำขณะนี้ คือการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ GURU Online(http://203.154.117.6/lms/) เป็นการพัฒนาบทเรียนด้วยตนเองที่มีกระบวนการพัฒนา 4 ระยะ คือ สร้าง พัฒนา ทดลองใช้ และขยายผล ซึ่งก็คือการทำวิจัยในงานที่ทำนั้นเอง ตอนนี้ได้พัฒนาไป 4 เรื่องแล้ว ได้แก่ การวิจัยในชั้นเรียน  การจัดการความรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน ความสุขของงานวิจัยคือการสร้างมูลค่าของงานให้เกิดประโยชน์ต่อครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง ให้มีความเท่าเทียมกันในโอกาสการเรียนรู้ไม่จำกัดเวลา สถานที่ โดยลงทุนตำหรือแทบไม่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาบทเรียนเลย เพราะทำด้วยความสามารถของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าได้ผ่านกระบวนการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราทำจะเป็นพื้นฐานสำหรับสิ่งอื่นให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป เรียกว่าจุดประกายให้กับคนอื่น ทั้งนี้การทำวิจัยแต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกัน เป้าหมายหลักของการทำงานวิจัยคือทำให้สำเร็จ ให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์  แม้คนที่ทำงานด้วยกันจะมองไม่เห็นคุณค่าก็ตามถ้าผู้บังคับบัญชาไม่พูดถึง