เพลงกราวนอก

 

 ---ช  ---ด  --มร  ดร-ม  ----  *---ม -มมม   -ม-ม
 -ท-ท  ---ล  ---ช  ---ม  ชลชม  ชมรด  -รมช  -ร-ม
 ----  ---ช  --ลช  ลร-ม  --ชล  ทดรม  -มมม  -ม-ม
 -มรม  ชมรม  ชมรม  ชมรด  --รล  --รด  --รม  ชมรด
 --รล  --รด  --รม  ชมรด  รมรด  -ท-ล  ทชลท  ชล--
 รมรด  -ท-ล  ทชลท  ชล--  รดทล  ชดทล  รดทล  ชดทล
 --ทล  ทลทล  ทลทล  -ท-ล  รมชล  ดชลด  ชลดร  มดรม*