วันนี้ (4 พ.ค.49) เสียดายมากที่ไม่ได้เข้าร่วมการรวมพลังคนเขียนบล็อก เนื่องจากติดการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำเกณฑ์ดัชนีชี้วัดงานสายสนับสนุนของคณะ  หลังจากการประชุมได้พบว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการให้สมาชิกในกลุ่มงานหรือในองค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ฯ โดยต้องหลอมรวมความคิดร่วมกันให้ได้ก่อนว่าภารกิจของงานสนับสนุนที่จะตอบสนองกับพันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร/หน่วยงานมีรายละเอียดอย่างไรแล้วจึงนำภารกิจนั้นมาเป็นกรอบที่ใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ดัชนีชี้วัดงาน  เพราะการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สมาชิกในองค์กรรับทราบและเข้าใจร่วมกันถึงภารกิจที่รับผิดชอบ/การจะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรควรจะทำอย่างไร และสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในความสำเร็จนั้นอย่างไรบ้าง  กฏสำคัญคือกรอบงานในการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ดัชนีชี้วัดงาน  อย่าตั้งต้นจากการนำภาระงานของคน(ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ ปัจจุบัน) ให้ตั้งต้นจากพันธกิจ ภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร/หน่วยงาน