การฝึกงานวันที่ 4 พฤษภาคม 2549

 

 • ได้ทบทวนการติดตั้ง moodle (มีปัญหาคือ เมื่อติดตั้งแล้วจะเป็นหน้าว่าง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับ database  ตรวจสอบดูแล้ว หาข้อผิดพลาดไม่พบ จึงต้องลบออกทั้งหมด แล้วทำตามขั้นตอนการติดตั้งใหม่อีกครั้ง)
 • ทำการแก้ไขโค้ด update.php เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับตาราง และ database ที่เราได้สร้างไว้แล้ว
 • เมื่อทำการเชื่อมโยงและแก้ไขโค้ดได้ถูกต้องแล้ว  โปรแกรมที่ทำการแก้ไขนี้จะสามารถทำการอัพเดทข้อมูลได้ โดย
  • ในตอนแรกจะให้เราใส่ ID เพื่อทำการ search ข้อมูลของผู้ที่ต้องการทำการแก้ไข
  • หลังจากนั้นเมื่อเราทำการ search แล้ว จะได้ข้อมูลที่เป็น ID, Name, Lastname ซึ่งข้อมูลในส่วนที่เป็น ID นั้นจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ เนื่องจาก เรากำหนดให้เป็น hidden ผู้ใช้จะสามารถทำการแก้ไขได้เฉพาะ Name และ Lastname เท่านั้น 
  • เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ก็กดปุ่ม add ข้อมูลที่เราทำการแก้ไขล่าสุดก็จะไปแทนที่ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
  • สุดท้ายเมื่อเราต้องการดูข้อมูลก็สามารถกรอก ID ลงไปใหม่ แล้วทำการ search ก็จะพบข้อมูลที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
  • สามารถทดสอบโค้ดที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว ได้ที่ http://192.168.2.106/~office1/update.php  ซึ่งจะมี ID ตั้งแต่ 01 ถึง 04
  • สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโค้ด update.php โดยคุณ j_jakop ได้ที่  http://gotoknow.org/archive/2006/05/04/17/03/06/e26928

 


ตัวอย่างโค้ด  update.php

<?
$update_id = $_POST['id'];


if ($update_id"")

{

$host = "localhost";
$user = "ชื่อ user";
$pass = "รหัสผ่านของ user";
$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
        mysql_select_db("ชื่อ database",$link);


$OLD_ID = $_POST['id'];
$OLD_NAME =$_POST['name'];
$OLD_LNA =$_POST['lname'];

$SQL_ex = "update ชื่อ table set name='$OLD_NAME',lname='$OLD_LNA' where id='$OLD_ID'";
$result = mysql_query($SQL_ex);
mysql_close($link);

}


$id_key = $_POST['id_key'];

if ($id_key=="")
{
echo '<form action = "update.php" method = "post">';
echo ' Search ID <br>';
echo ' <input type = "text" name = "id_key" size="20"><br>';
echo ' <input type = "submit" value = "Search"><p>&nbsp;</p>';
}
else
{

$host = "localhost";
$user = "ชื่อ user";
$pass = "รหัสผ่านของ user";
$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
        mysql_select_db("ชื่อของ database",$link);
$result = mysql_query($SQL_ex);
$resultt=mysql_query("select * from ชื่อ table where id='$id_key'");

$id=mysql_result($resultt,0,'id');

$name=mysql_result($resultt,0,'name');
 
$lname=mysql_result($resultt,0,'lname');

 

echo '<form action = "update.php" method = "POST">';
echo '<hr><br>';
echo '<center>UPDATE PAGE</center>';

echo '<br><hr>';
echo 'ID :';
echo "<input type = hidden  name = id  size=20 value=$id>";
echo  "$id <br>";

echo 'Name :';
echo "<input type =text name = name size=20 value=$name><br>";

echo 'Lastname :';
echo "<input type = text name = lname size=20 value=$lname><br><hr>";

echo '<input type = "submit" value = "Add">';
echo '</form>';

mysql_close($link);

}

?>

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)