ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยหนึ่งมีการนำเรื่อง "การขอขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา" เข้าขอความเห็นชอบ

         เป็นเรื่องที่อาจารย์ที่ครบเกษียณอายุ 60 ปีสามารถขอขยายเวลารับราชการได้อีก 5 ปี   โดยมีกฎเกณฑ์ที่ทาง สกอ. กำหนดมาอย่างชัดเจน

         เกิดข้อถกเถียงขึ้นว่าทำไมบางคนที่คุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการขยายเวลาฯ

         สภามหาวิทยาลัยต้องมีมติว่า "การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มิใช่เป็นสิทธิของผู้ขอขยายเวลาราชการ   แต่เป็นเรื่องของโอกาสและความเหมาะสม   โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดเป็นหลัก"

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ค.49