นักบริหารระดับกลาง (2)

พัฒนาทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างให้นักบริหารระดับกลาง มีสมรรถนะในการบริหารงาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรและประเทสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ภาพรวมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง        

        เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2549  ดิฉันพร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 101 ชีวิต ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง ในช่วงแรก ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างให้นักบริหารระดับกลาง (ระดับ 7-8 ) มีสมรรถนะในการบริหารงาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นที่สำคัญคือ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อประเทศชาติและประชาชน 

           บุคคลเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนมากถึง 804 คน จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงาน ก.พ. และกรมทางหลวง นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการอบรมมากที่สุดก็ว่าได้

        บรรยากาศของห้องอบรมในข่วงเช้า....

         

    ผู้เข้าอบรม...ส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร...

          ในปีนี้ทางสำนักงาน ก.พ. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยใช้วิธีการอบรมผสมผสานทั้งการอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยกำหนดการอบรมในห้องเรียนเป็น 2 ช่วง

           ช่วงแรก (ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2549)       เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อวิชาต่างๆ ที่ภาพใหญ่ ภาพกว้าง ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้เกิดมุมมอง โลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรได้  โดยทาง สำนักงาน ก.พ. ได้เชิญวิทยากรในระดับแนวหน้าในแต่ละด้านที่มีประสบการณ์จริงมาบรรยาย (ซึ่งส่วนใหญ่บรรยายได้ดีมาก ไม่ผิดหวังเลยค่ะ)    สำหรับหัวข้อวิชาและวิทยากร ในช่วง 5 วันนี้ ประกอบด้วย

           1. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  โดย นายปรีชา วัชราภัย  เลขาธิการ ก.พ.

           2. แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร  โดย  ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฏหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           3. กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ  โดย ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

           4. การวางระบบและใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดย  ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           5. การสร้างทีมงาน และภาวะผู้นำ : ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. 

           6. แนวโน้ม/ทิศทางใหม่ของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคและโลกที่เป็นปัจจัยท้าทายบทบาท และทักษะการเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย ศ.ดร.วรเดช จันทรศร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

           7. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กร  โดย ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            8. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  โดย นางสาววนิดา นวลบุญเรือง รองเลขาธิการ ก.พ.               

            สำหรับในช่วงที่ 2  มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ารับการอบรมในกลุ่มที่ 3   กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 29 พค.-1 มิย. 2549 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ  ซึ่งเนื้อหาวิชา จะเป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสไตล์ฮอลลีวูด (Hollywood Model) และมีการส่งผลงานกลุ่มด้วย   โดยขอให้เตรียมแผนกลยุทธ์ขององค์กร แผนพัฒนาราชการ 4 ปี และโครงการสำคัญๆ ของหน่วยงานไปด้วย   วิทยากรในช่วงนี้ คือ   ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ  จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            นอกจากนี้...ยังมีในส่วนของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม  โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารวิชาการ จำนวน 3  เล่ม ได้แก่

            1. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย   เขียนโดย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

            2. ภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  เขียนโดย รศ.นิตย์ สัมมพันธ์

            3.  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  เขียนโดย  ดร.ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์และคณะ      

                  

             วันนี้..... ขอเล่าเพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักสูตรเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ  ในตอนต่อไป จะพยายามถอดบทเรียนที่ได้รับประสบการณ์จากการฟังท่านวิทยากรแต่ละท่านถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังค่ะ..... 

              

            

    

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (0)