B2B AAR April 2006

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สรุปการสื่อสารด้วย Blog จำนวนครั้งที่เข้าเยี่ยมเกิน ๑๐๐ และ จำนวนข้อคิดเห็น

Blog Communication_AAR (1)

 วันนี้จะมีการรวมพล ฅน เขียน Blog เพื่อเป็นการใช้ IT ในการ "ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" 

 ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน JJ ขอสรุป การลง Blog เดือนเมษายน ในส่วนที่มี สมาชิก และ ทีมงานเข้ามาเยี่ยมชม อย่างต่ำ ๑๐๐ ครั้ง มีทั้งสิ้น ๑๒ Blog ดังนี้ครับ

๑. ๑๒/๔ Meter สร้าง หรือ ทำลายขวัญคนเขียน Blog รุ่นใหม่ ๑๐๕/๑๑ (อ่าน/คิดเห็น)

๒. ๑๔/๔ ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๓) ๑๐๔/๒

๓. ๑๖/๔ ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๔) ๑๔๖/๓

๔. ๑๖/๔ เวทีคุณเอื้ออำนวย(๒) ๑๐๐/๘

๕. ๑๗/๔ เวทีคุณเอื้ออำนวย (๕) ๑๐๐/๕

๖. ๑๘/๔ บ้านผู้หว่าน ๑๔๗/๗

๗. ๑๙/๔ วิทยาลัยศรีมหาสารคาม ๑๐๙/๐

๘. ๑๙/๔ หน้าแรกเปลี่ยนไป ๑๐๐/๔

๙. ๒๔/๔ B2B หายไปไหน ๑๓๗/๑๑

๑๐. ๒๖/๔ พระบรมราโชวาท ๑๑๑/๕

๑๑. ๒๙/๔รวมพลฅนเขียน Blog ๓ ๑๒๘/๖

๑๒. ๒๙/๔ อนาคต Goto..ชุมชน..เครือข่าย ๑๒๐/๙

 ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามา เยี่ยมชม หรือ ให้ข้อคิดเห็นครับ

 ข้อมูลจาก http://gotoknow.org/uackku/2006/4 ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมถึงความรวดเร็วมากในการรายงานผลการประชุม

บรรยากาศเป็นลักษณะเล่าสู่กันฟัง สบายๆดีค่ะ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับท่านเลขาคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่มาร่วม "ลปรร"

มีข้อมูลคลาดเคลื่อน Blog ที่ KPI JJ กำหนดเอง 100 มี 1 โหลครับ

ใบบุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ วิธีติดตั้ง site metter ทำอย่างไรคะ
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

  

เรียนท่านเลขานุการคณะฯใบบุญ

 ๑.สำหรับ Site Meter ท่าน Link ไปที่นี่ ครับ คลิก

 ๒.Webstat4U ท่าน Link ไปที่นี่ ครับ คลิก

 ๓.วิธีการรายละเอียด อ่าน ที่นี่ครับ คลิก ท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ บันทึกไว้ครับ