Blog Communication_AAR (1)

 วันนี้จะมีการรวมพล ฅน เขียน Blog เพื่อเป็นการใช้ IT ในการ "ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" 

 ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน JJ ขอสรุป การลง Blog เดือนเมษายน ในส่วนที่มี สมาชิก และ ทีมงานเข้ามาเยี่ยมชม อย่างต่ำ ๑๐๐ ครั้ง มีทั้งสิ้น ๑๒ Blog ดังนี้ครับ

๑. ๑๒/๔ Meter สร้าง หรือ ทำลายขวัญคนเขียน Blog รุ่นใหม่ ๑๐๕/๑๑ (อ่าน/คิดเห็น)

๒. ๑๔/๔ ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๓) ๑๐๔/๒

๓. ๑๖/๔ ภาวะผู้นำ กับ การบริหารงานแบบบูรณาการ (๔) ๑๔๖/๓

๔. ๑๖/๔ เวทีคุณเอื้ออำนวย(๒) ๑๐๐/๘

๕. ๑๗/๔ เวทีคุณเอื้ออำนวย (๕) ๑๐๐/๕

๖. ๑๘/๔ บ้านผู้หว่าน ๑๔๗/๗

๗. ๑๙/๔ วิทยาลัยศรีมหาสารคาม ๑๐๙/๐

๘. ๑๙/๔ หน้าแรกเปลี่ยนไป ๑๐๐/๔

๙. ๒๔/๔ B2B หายไปไหน ๑๓๗/๑๑

๑๐. ๒๖/๔ พระบรมราโชวาท ๑๑๑/๕

๑๑. ๒๙/๔รวมพลฅนเขียน Blog ๓ ๑๒๘/๖

๑๒. ๒๙/๔ อนาคต Goto..ชุมชน..เครือข่าย ๑๒๐/๙

 ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามา เยี่ยมชม หรือ ให้ข้อคิดเห็นครับ

 ข้อมูลจาก http://gotoknow.org/uackku/2006/4 ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

JJ