ดิฉันปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมากว่า 25 ปี สิ่งที่ทำให้มีกำลังใจปฏิบัติงานได้ยาวนานก็คงจะเป็นเรื่องที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ ที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ ในคำพูดที่ว่า ใครไม่เป็นเรา ไม่เคยสัมผัสกับความทุกข์นี้ ไม่เข้าใจหรอก ว่ามันเจ็บปวดมากแค่ไหน  ซึ่งประโยคเหล่านี้ จะเป็น ญาติ พ่อ แม่ พี่น้อง ของผู้ที่ติดยา โดยเฉพาะ ผู้ที่เสพติดเป็นระยะเวลานาน รักษาหลายครั้ง หลายสถานที่ ต้องคดีหลายครั้งแต่เลิกไม่ได้ซักที จึงทำให้เกิดความท้อแท้ของผู้ที่ใกล้ชิด และเกี่ยวข้อง

กข้อความข้างต้น เมื่อดิฉันให้การช่วยเหลือครอบครัว จะคำนึงถึง 

 

ทบาทหน้าที่ครอบครัว

                                

                     เพราะ ถ้าครอบครัวมีความเข้าใจและจัดบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันได้ ครอบครัวก็จะมีความสุข โดยมีบทบาทการทำหน้าที่ครอบครัวที่สำคัญ 6 ด้าน คือ

                                

1.  บทบาทหน้าที่การแก้ปัญหาของครอบครัว

2.  บทบาทการทำหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใน  ครอบครัว

3 .  สมาชิกรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัว

4.  สร้างครอบครัวมีสายใยรักและความผูกพันทางอารมณ์

5.  ครอบครัว เป็นที่พึ่งทางใจและความผูกพันในครอบครัว

6.  มีการสื่อสาร สื่อภาษานำพาความสุขใจ

        

              และมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใช้เวลาของตนเองเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวอย่างมีคุณภาพ