แบบจำลองรายได้จากการปลูกยางพารา


วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารายได้จากการปลูกยางพารา
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มรายได้จากการปลูกยางพาราในระยะเวลายาว

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
1. รายได้ 
2. รายรับ
3. รายจ่าย
4. อัตรารายรับ
5. อัตรารายจ่าย

ตัวอย่าง แบบจำลอง

แบบจำลอง