การฝึกทำงานเป็นทีม (1)

ดำเนินการหลายวิธี แต่เรามุ่งสู่เป้าหมายใหญ่เดียวกัน

         ในเดือนเมษายน 2549 ทีมงานของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการและพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเกษตร ที่ในระยะแรกนี้ มุ่งเน้นที่การพัฒนาในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ คือนักส่งเสริมการเกษตรของทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ  ให้ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย หรือผู้อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร

          ในบันทึกนนี้ เป็นการแจงให้เห็นถึงอีกวิธีการหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ในกิจกรรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งในที่นี้กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่นี้ เป็นการฝึกทำ AAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฯ คือการประเมินผล   แต่สิ่งที่แฝงไว้หรือเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมดังกล่าวที่ทำ AAR ก็คือ "การฝึกทำงานเป็นทีม"ครับ

 

          จากประสบการณ์จริง   ของการเรียนรู้ทีมงานพบว่า

  • การเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงเป็นการเรียนรู้ที่ดี และก่อให้เกิดเกิดทักษะจากการปฏิบัติ
  • การปฏิบัติการใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการ  ทีมงานนับว่าสำคัญ และมีส่วนช่วยให้การดำเนินเป็นไปด้วยความราบรื่น ต้องไม่ทำคนเดียว
  • ในการดำเนินกระบวนการ โดยเฉพาะการขึ้นไปยืนหน้าเวที หากมีเพื่อนหรือทีมคอยช่วย จะทำให้มีกำลังใจและความกล้าที่จะปฏิบัติมากกว่าการดำเนินการไปเพียงลำพัง

          ดังนั้น ในเดือนนี้เมื่อต้องมอบให้เพื่อนักส่งเสริมการเกษตร ทำ AAR ผมจึงมองไปที่การสร้างทีมงานไปพร้อมๆ กัน โดยใช้คำว่า "ในการทำ AAR ในวันนี้ขอให้ทีมของอำเภอ.....?" ซึ่งก่อนที่จะถึงเวลา เราต้องหาเวลาไปตกลง/นัดหมาย และชี้แจงวิธีการให้กับทีมที่เราจะมอบหมายไว้ล่วงหน้าก่อน   เพื่อให้ทีมงานไปตกลงและนัดหมายกันเองว่าใครจะทำบทบาทอะไร....?  ลองตามไปดูการทำ AAR ที่ได้ฝึกการทำงานเป็นทีมตามลำดับของตัวอย่างในเดือนเมษายน ดังต่อไปนี้ครับ


ทีมงานเกษตรอำเภอไทรงาม

  • การฝึกทีมงานของอำเภอไทรงาม ในการทำ AAR ในการประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการของนักส่งเสริมการเกษตร สายที่ 1 ในวันที่ 25 เมษายน 2549  ณ แปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
  • คุณรังสรรค์  เสิศสูงเนิน (ถือไมค์) : ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนการ   ส่วนคุณนิตยา  บังคมเนตร(มือใหม่) : ทำหน้าที่คุณบันทึก/ลิขิต  โดยมีคุณนิพิน  พินจิผล จากอำเภอลานกระบือ มือใหม่อีกท่านหนึ่งช่วยกันบันทึก                 

                                       


 

ทีมงานเกษตรอำเภอคลองขลุง

  • การฝึกทีมงานของอำเภอคลองขลุง ในการทำ AAR ในการประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอ สายที่ 2 ณ กลุ่มเกษตรพัฒนา 43 ตำบลทุ่งทราย อำเภอรายทองวัฒนา
  • คุณรัตนพล  มะโน : ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนการ  และคุณเปรมชัย : ทำหน้าที่คุณบันทึก / ลิขิต

                                  


ทีมงานเกษตรอำเภอคลองลาน

  • การฝึกทีมอำเภอคลองลาน ในการทำ AAR การสัมมนา PAR พืชปลอดภัย 27 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยการมอบหมายให้ดำเนินการ ทีมไปตกลงกันเองว่าใครจะดำเนินกระบวนการ/ใครจะบันทึก
  • คุณอรวรรณ  เก่งสนาม : ดำเนินกระบวนการถามคำถามและกระตุ้นกลุ่ม  / คุณสวัลย์  ขาวทอง : ทำหน้าที่บันทึกผล AAR)

                                       


       จะเห็นได้ว่า เราดำเนินในหลายกิจกรรม / หลายวิธี แต่เรามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนาและยกระดับความสามารถของนักส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (คุณอำนวยการจัดการความรู้ในพื้นที่)

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)