ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 ได้จัดการถ่ายทอดความรู้ในโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านบางแตน ม.8 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้งบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แม่บ้านฯเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ จำนวน  45 คน ถ่ายทอดในเรื่องการทำกล้วยฉาบ ขนมคลองแคลง ขนมดอกจอก โรตีกรอบ  ขนมสอดไส้ เป็นการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ในสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็ยวิทยากรกระบวนการ แม่บ้านมีประสบการณ์และมีความรู้ในการทำขนมถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มฯ เพื่อให้กลุ่มฯสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านต่อไป อาจจะได้เห็นกล้วยฉาบบ้านบางแตน  ขนมคลองแคลงบ้านบางแตน โรตีกรอบบ้านบางแตน ขนมดอกจอกบ้านบางแตน,ขนมสอดไส้บ้านบางแตนก็เป็นไปได้