ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลเกาะช้าง

เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง
กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 28 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 26 มีนาคม 2542
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 21 ล้านบาท

เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา