จากการที่เราได้เริ่มพัฒนาระบบบริการ DM  มาได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรานำสิ่งที่ได้ทำมาวิเคราะห์กัน..เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนา เพราะที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่เราศึกษาวิจัย...ได้นำข้อมูลมาเพื่อต่อยอดต่อ...สรุปได้เป็นภาพโมเดลการบริการในเบื้องต้น ได้ดังนี้

 

       จากโมเดลดังกล่าวจะเห็นว่าเราเริ่มทำงาน แบบประสานร่วมทีมกันมากขึ้น ระหว่างแผนกต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการให้บริการดูแล-รักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน...นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์การพยาบาลเรา..ที่เริ่มรวมเนื้อ..หลอมรวมประสานเป็นหนึ่งเดียว โดยเราใช้ผู้ป่วยเป็นที่ตั้งในการให้บริการ