รายงานความก้าวหน้า UKM : สมาชิก NUKM blog

เรียน  สมาชิก NUKM blog ทุกท่าน

     เมื่อวันที่ 7-8 เม.ย.ที่ผ่านมา ในการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) โดยม.สงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพได้จัดเสวนาครั้งที่ 6 (1/2549) ในหัวข้อ “ชุมชนแนวปฏิบัติดีเด่น” ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) ที่ดีเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 1-2 ชุมชน เพื่อนำเสนอในการเสวนาและร่วม ลปรร. กับชุมชนของมหาวิทยาลัยสมาชิก ซึ่งชุมชนที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนของม.นเรศวร ได้แก่
      1.  ชุมชนคนเขียน blog (ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล KM BIO Award 2005) ผู้นำเสนอ คือ รศ.มาลินี  ธนารุณ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์  (ผู้ก่อตั้งชุมชน) และ
      2.  ชุมชนสำนักงานเลขานุการ ผู้นำเสนอคือ พี่บอย (คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์) เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
 
     ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนที่ มน.ได้นำเสนอได้รับความสนใจและซักถามจากสมาชิกเครือข่ายในการ ลปรร. เป็นอย่างมาก  ดังนั้นหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้เรียนเชิญทั้งสองท่านมานำเสนอให้กับบุคลากรของ มน. ที่สนใจและพลาดโอกาสดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วถึงกันในการ “เสวนาคนเขียน blog ครั้งที่ 2/2549” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค.49 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS

     ส่วนหัวข้อของการเสวนา UKM ที่จะจัดในครั้งต่อๆ ไปได้แก่

     ครั้ง 7 (2/2549) วันที่ 14 – 15 ก.ค. 49 ม.มหิดล    เป็นเจ้าภาพในหัวข้อ  “การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

     ครั้ง 8 (3/2549) วันที่    8 –  9 ก.ย. 49 ม.นเรศวร   เป็นเจ้าภาพในหัวข้อ  “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”

     ครั้ง 9 (4/2549) วันที่    8 –  9 ก.ย. 49 ม.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในหัวข้อ  “การก่อเกิดและดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง”

     ซึ่งทาง QAU จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในหัวข้อต่างๆ ได้รับทราบและเข้าร่วมในการเสวนาในแต่ละครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (0)