LO กับ NU Megatrends

         สืบเนื่องจากบันทึก   "KV (หัวปลาใหญ่) มน. ชัด ๆ อีกครั้ง" 

                                    ภาพรวมของ "นเรศวรวิจัย-QA-KM" 

                                   "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คืออะไร?" 

                                   "ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ มน." 

                                   "ยุทธศาสตร์ด้าน QA ของ มน." 

                                   "ยุทธศาสตร์ด้าน KM ของ มน." ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)