การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

สื่อการเรียนรู้...มศว มศวกับสังคม เปิดโอกาศให้คนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม เป็นการนำการสอนและการวิจัยอันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นสาระของศาสตร์รวมถึงคุณค่าต่างๆ
ทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเผยแพร่ต่อสังคม ซึ่งในบางครั้งสาระต่างๆเหล่านี้ยังจำกัด
ขอบเขตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอกและมีชื่อเสียง
กลับกลายเป็นชื่อเสียงของบุคคลอื่น ดังนั้น ยุทธศาตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม
จะทำหน้าที่นำคุณค่าเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ สิ่งใดที่มีคุณค่าต้อง
นำมาแสดงคุณค่าให้ปรากฎ สิ่งใดมีประโยชน์ก็ต้องถูกนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง
สังคม และประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการผ่านสื่อในทุกรูปแบบและใช้สาระเชิงวิชาการ
เท่าที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ด้านนี้จะร่วมมือ กับสังคม เช่น
ความสัมพันธ์กับชุมชน ฯลฯ ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งของ
มหาวิทยาลัย และของสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมบนพื้นฐานความรู้ร่วมกัน นอกจาก
การเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว งานพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนด้านการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นิสิตนักศึกษาและนักเรียนภายในมหาวิทยาลัยก็เป็นงานส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
เพื่อเชื่อมโยงกับการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ปรากฎในสังคมเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนรู้เพื่อสังคมความเห็น (0)