จากการศึกษานำร่องในอุบัติการที่เกิดขึ้นในโรคเบาหวาน หรือ  DM นั้น พบว่ามีอัตราผู้มารับบริการค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆ ของผู้มารับบริการทั้งหมดในโรงพยาบาล และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้สูงเช่นกัน จากข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง ทำให้เราคนทำงานนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันวิเคราะห์ และหาเหตุปัจจัยทั้งหลาย โดยเริ่มรื้อตั้งแต่ระบบบริการที่เราให้ แล้วนำมาวิเคราะห์ซึ่งระบบบริการเดิม...คือ

 

 

       จากรูปแบบบริการเดิม พบว่า สิ่งที่ผู้ป่วยได้รับจากการบริการนั้นค่อนข้างน้อยมาก...เราจึงนำประเด็นดังกล่าวมาศึกษาวิเคราะห์ และทำเป็นวิจัยและพัฒนาระบบบริการ DM โดยดำเนินมาตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน