ยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของ มน.

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความพร้อมของปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดให้นิสิตทุกหลักสูตรทำการศึกษา / วิจัย โดยให้เป็นเงื่อนไขสำหรับการสำเร็จการศึกษา

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้ข้าราชการ / พนักงาน (ที่มิใช่อาจารย์) ทำการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนางาน

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดให้มีกลไกความรับผิดชอบ (responsibility) และรับผิดรับชอบ (accountability)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)