วันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งที่จะได้ทำงานด้านการจัดการความรู้ร่วมกับ

อาจารย์ชมภู ชุตินันทกุล  ท่านเป็นผู้รู้ที่สามารถตอบคำถามของโจทย์

การดำเนินงานโครงการนี้ได้อย่างหมดเปลือก   ก็ดีใจมากๆ