มหกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กองทุน อบต. / อบต. / เทศบาล)

สร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน เสริมศักยภาพท้องถิ่น
สร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน เสริมศักยภาพท้องถิ่น วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวชั่นเซ็นเตอร์ ฮอล 9 เมืองทองธานี วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม “มหกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กองทุน อบต. / เทศบาล)” โดยงานนี้เกิดจากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน อบต. / เทศบาล) โดย อบต.และเทศบาลจากทั่วประเทศได้นำผลดำเนินงานและกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมสุขภาพชุมชนมากมาย และหลากหลายสามารถนำมาเป็นตัวอย่างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ต่าง ๆได้อย่างมากมาย โดยงานนี้ได้มีการคัดเลือกนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่นในระดับจังหวัด 75 จังหวัดจากทั่วประเทศเพื่อรับรางวัลจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และท่านได้บรรยายพิเศษ “ ทิศทางกระจายอำนาจและบทบาทการสร้างสุขภาพชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น” โดยสรุปว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพของประชาชน อสม. จึงได้เกิดโครงการฝึกอบรม ปรับโครงสร้าง และได้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ อสม. ปรับระบบการประกันสุขภาพจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มาเป็นโครงการรักษาฟรี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงมีการปรับระบบการประเมินปัญหา เพิ่มการมีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยให้ อบต. เทศบาล มีส่วนร่วม ส่งเสริม ป้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและนโยบายการกระจายอำนาจ ขยายบทบาทท้องถิ่นในการสร้างเครือข่ายดูแลปัญหาของสุขภาพประชาชน ระบบการรักษาพยาบาลเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และคลินิกเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพด้วย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ว่า สร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน เสริมศักยภาพท้องถิ่น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHA,pattyความเห็น (2)

อดไปเลย อิอิ

อดไปเหมือนกัน แต่ทีมงานวิจัยสวัสดิการชุมชน คุณเทพรัตน์ จันทพันธ์หัวหน้าโครงมาร่วมงานแล้วคงมีอะไรดีมาเล่าแน่