วิจัยเรื่อง"ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความมีวินัยในตนเองโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วิจัยปฐมวัย

ชื่อเรื่อง                  :  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความมีวินัยในตนเองโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย                    : นางสาวอนงค์   ลิ้มสกุล

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีในการสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานและศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีในการสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3  จำนวน 31 คน โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐจำนวน 20 คน ที่สอนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุดตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้คือคู่มือการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความมีวินัยในตนเองโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (%) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยขณะเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ  ด้านการควบคุมตนเอง  ด้านความมีเหตุผล  ลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (CV) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมเสรีสำหรับครูลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ()  แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรีสำหรับเด็กปฐมวัยลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย  ()

 ผลการวิจัยพบว่า

     1.  ผลการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีในการสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีในการสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ทั้งทางด้านปัจจัยในการนำเข้า  ด้านกระบวนการในการจัดกิจกรรมเสรีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากและมีคุณภาพระดับดี

      2.  ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีในการสร้างความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้วงจรการสร้างคุณภาพงานของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่พบว่าระดับคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมเสรีอยู่ในระดับปานกลาง    และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

 

               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมเสรี#วิจัยเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 260757, เขียน: 12 May 2009 @ 22:02 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)