Assistant Professor Dr. Chittrapa Kundalaputra

อาจารย์
Usernamechittrapa
สมาชิกเลขที่4020
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร

 อาจารย์วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ค.บ.    (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จิตวิทยาการศึกษาคณิตศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม.    (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EdD.   (Evaluation and Policy Development) Charles Sturt University

ประสบการณ์

งานวิจัย : ส่วนที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า/เลขานุการโครงการ/ชุดโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2525 –2552 มีจำนวนประมาณ 70โครงการ อาทิ แผนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่ชุมชนประสบความสำเร็จในการใช้วัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางการศึกษาของเด็กไทย (The Economic Crisis and Educational Status of Thai Children) การวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมของแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างและนักเรียนมัธยมศึกษาที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน  เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (Analysis  of  Training  Needs  of  Retrenched  Workers  and  Secondary School Dropouts  within  the  Context  of  the  Current  Crisis) ฯ ล ฯ

งานสอนระดับปริญญาตรี โท และ ปริญญาเอก และ บรรยายพิเศษ : หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรุงเทพมหานคร การบินไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯ ล ฯ หน่วยงานต่างประเทศ เช่น The Polytechnic International New Zealand Limited, The New Zealand Qualifications Authority ฯ ล ฯ มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯ ล ฯ และ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น  The  University of  Melbourne, Murdoch University, University of Cambridge  ฯ ล ฯ

งานบริหาร : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้จัดการเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

งานเขียน : หนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการ รายงานวิจัย บทความเชิงสารคดี ประมาณ 90 รายการ เช่น โครงการวิจัย : การพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การประเมินตนเอง เรื่อง คุณภาพของข้อเสนอโครงการวิจัย  ความหลากหลายบนความเหมือนของแนวคิด แนวการทำงานวิจัยยุคใหม่... การวิจัยแบบผสมผสาน Diversity amidst Similarity of the New-Era Applications for Research Methodology: Mixed Methods Research ความสุขของคนไทยกับการวิจัยยุคดิจิทัล   การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ การพัฒนาและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัย  ความสุขของคนไทยกับการวิจัยยุคดิจิทัล อี-เมล์ถึงเพื่อนต่างแดน: บทเรียนจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน...สู่ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คุณภาพระบบวิจัยบัณฑิตศึกษา นวัตกรรมอุดมศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา ความหลากหลายบนความเหมือนของแนวคิด แนวการทำงานวิจัยยุคใหม่ ...การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  Alternative for Postgraduate study: Studying in one culture whilst working in an other.    Conflict, Peace Education and Peace Building through the Educational Curriculum. ฯ ล ฯ

สถานที่ติดต่อ :

            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

            โทรศัพท์ : 6686-3329056, 6681-8416475  

            E-mail : k[email protected]  

           Website : http://www.chittrapa.net

          Website : http://www.chittrapakubdalaputra.hi5.com