เพลงภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูและผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถม

 เพลง  Good Morning to You

(ทำนองเพลง  Why  do  I  Love  You ?

Good  morning  to  you.

Good  morning  to  you.

How  are  you?

How  are  you?

I  am fine, thank you.

I  am fine, thank you.

And  How are you?

And  How are you?

นักเรียนตอบว่า  " I  am  fine, thank you. "

Thank  you.

เพลง why do i love you so - iJigg.com


<h3>                       เพลง  What  Work  Does  He  Do ? </h3>

                       ทำนองเพลง  Are  You  Sleeping ?

                             What  work  does he do ?

                             What  work  does he do ?

                                       He's  a  farmer.

                                      He's  a  farmer.

                             What  work  does  she  do ?

                             What  work  does  she  do ?

                                       She  is  a  nurse.

                                       She  is  a  nurse.

    เพลง  Who Is This Man?

    ทำนองเพลง  Are you sleeping?

   Who is this man?

   Who is this man?

   Tawee's father.

  Tawee's father.

What work does he do?

  He is a soldier.

 What is his name?

 His name is Dang.

เพลง  What's Your Name

What's your name? Please  tell  me.

What's your name? Please  tell  me.

What's your name? Please  tell  me.

What's  your  name ? My  name  is.....ให้บอกชื่อเราเอง.......

 

  เพลง  Ten Little Indian Boy

One little two, little three, little Indian

Four little five, little six, little Indian

Seven little eight, little nine, little Indian

Ten little Indian boys.

เพลง  Number Dancing

 ทำนองเพลงลอยกระทง       

Eleven twelve thirteen fourteen fifteen

Sixteen seventeen eighteen  nineteen twenty

Twenty - one twenty - two, twenty - one twenty - two

Twenty - three twenty - four, twenty - five twenty - six

Twenty - seven twenty - eight, twenty - seven twenty - eight

  Twenty - nine and thirty, twenty - nine and thirty

 

  เพลง  What Are These?

ทำนองเพลง  Are You Sleeping?

 What are these?

What are these?

They're rulers.

They're rulers.

Count the rulers.

Count the rulers.

1, 2, 3, 4, 5.  There are five rulers.

                            เพลง  What  Are These?

                             ทำนองเพลง  Are You Sleeping?

                             What are these?

                             What are these?

                             They're flowers.

                             They're flowers.

                             Count the flowers.

                             Count the flowers.

                             1, 2, 3, 4, 5, 6.  There are five flowers.


                    เพลง  What Are Those?

                             ทำนองเพลง  Are You Sleeping?

                             What are those?

                             What are those?

                             They're trees.

                              They're trees.

                             Count the trees.

                             Count the trees.

                             1, 2, 3, 4, 5, 6.  There are four  trees.


                       เพลง  Five Little Ducks

                   Five little ducks went out to play,

Over the hill and far away. Mother duck said,

Quack - quack, quack. No little ducks came

Wadding back. When father duck said,

QUACK, QUACK, QUACK  !!!

Five little ducks came running back.

(Sing the same song with four, three, two, one)

 

                   เพลง  Five Little Ducks

                   Five little ducks went out to play,

Over the hill and far away.

Mother duck said, quack - quack, quack.

No little ducks came wadding back.

When father duck said,  QUACK, QUACK, QUACK ,

Five little ducks came running back.

(Sing the same song with four, three, two, one)

เพลง  What's In The Box?

  ทำนองเพลง  The Farmer In The Dell

What's in the box?

          What's in the box?

          Hi oh the merry oh

          An egg's in the box.

What's in the egg?

                   What's in the egg?

                   Hi oh the merry oh

                   A chick's in the egg.

เพลง  Sorry I'm Late

ทำนองเพลง  มอเปอแลโกวา

Sorry I'm late.

Sorry I'm late.

Sorry I'm late.

May I come in, please?

Yes, you may.              

Yes, you may.

เพลง  Good Morning to You

Good morning to you,

Good morning to you.

How are you? How are you?

 I'm fine, thank you.

 I'm fine, thank you.

 How are you?  How are you?

 พูดตอบ  " I'm fine, thank you. "

หมายเหตุ   เปลี่ยน  Good morning เป็น Good afternoon หรือ Good evening

                  เพลง  What  Work  Does  He  Do ?

                 ทำนองเพลง  Are  You  Sleeping ?

                             What  work  does he do ?

                             What  work  does he do ?

                                       He's  a  farmer.

                                      He's  a  farmer.

                             What  work  does  she  do ?

                             What  work  does  she  do ?

                                       She  is  a  nurse.

                                       She  is  a  nurse.

    เพลง  Who Is This Man?

ทำนองเพลง  Are you sleeping?

          Who is this man?

   Who is this man?

   Tawee's father.

  Tawee's father.

           What work does he do?

  He is a soldier.

 What is his name?

 His name is Dang.

                                    เพลง  Old MacDonald

                        Old MacDonald has a farm, E - I - E - I - O!

            And on his farm he has ten cows,  E - I - E - I - O

            With a moo - moo here and a moo - moo there,

            Here a moo, there a moo, everywhere a moo - moo.

            Old MacDonald has a farm, E - I - E - I - O!

            And on his farm he has nine  sheep  ...................baa - baa

                                                eight chicks  ...............chick - chick

                                                seven cats .............. meow - meow

                                                six ducks ................ quack - quack

                                                five dogs ................... bow - bow

                                                four horses ................neigh - neigh

                                                three pigs ................... oink - oink

                                                two rats ............... squeak - squeak

                                                one bird ................... cheep - cheep

 

                              เพลง  What Does She Have?

                               ทำนองเพลง  Are You  Sleeping?

                                    What does she have?

                                    What does she have?

                                    She has a book.

                                    She has a book.

                                    What do they have?

                                    What do they have?

                                    They have pens.

                                    They have pens.

   เพลง  Can You?

  ทำนองเพลง  Are You Sleeping?

Can you ride a bike  (twice)

Yes, I can.  Yes, I can.

Can you drive a car ?  (twice)

No, I can't. No, I can't

                   เพลง  That Flag

    ทำนองเพลง  Row Row Row Your Boat

     Blue blue blue, red, white,

     Thai national flag.

      Blue red white, blue red white.

      Blue red white, blue red white.

      Thai national flag.

เพลง  What Color?

ทำนองเพลง  Are You Sleeping?

What color is your shirt?

What color is your shirt?

  It's white. It's white.

What color are your shirts?                                      

What color are your shirts?

  They're brown. They're brown.

 

เพลง  What Color?

ทำนองเพลง  Are You Sleeping?

What color is your shirt?

What color is your shirt?

 It's white. It's white.

What color are your shorts?

What color are your shorts?

  They're brown. They're brown.

                หมายเหตุ   สามารถเปลี่ยนชื่อสิ่งของและสีได้ตามความต้องการ

        เพลง  Sunday To Saturday

          (ทำนองเพลง  มองเล่ยะ)

        Sunday Monday Tuesday          (twice)

        Sunday Monday Tuesday

        Wednesday Thursday -              (twice)

        Friday and Saturday.

เพลง  Sunday  To  Saturday

ทำนองเพลง  มองเล่ยะ

    Sunday, Monday, Tuesday

   Sunday, Monday, Tuesday

   Sunday, Monday, Tuesday

   Sunday, Monday, Tuesday

 Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday

Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday

เพลง  Twelve Months Of The Year

     ทำนองเพลง  ระบำยอดหญ้า

January February, January, February

March  April, May  June July (twice)

 August September October,

 August September October,

November and December.

 There are 12 months, please remember.

  (พูด)    "January, February, March, April,

  May, June, July, August,

 September. October, November and December "

เพลง  Twenty Months Of The Year

January February, January February

  March April May June July, (twice)

  August September October  (twice)

 November and December.

There are 12 months, please remember.

 (พูด)    "January, February, March, April,

 May, June, July, August,

 September, October, November and December."

เพลง  The Fruit Seller

 Oh, do you know the fruit seller,

   the fruit seller, the fruit seller?

   Oh, do you know the fruit seller,

     who lives across the way?

 Oh, yes, I know the fruit seller,

  the fruit seller, the fruit seller.

   Oh, yes, I know the fruit seller,

   who lives across the way.

 

เพลง How  many  ...........?

How  many  pens  are  there  in  the  box ?

There  are  three  pens  in  the  box.

There  are  three   pens.

There  are  three  pens.

There  are  three  pens  in  the  box.

ทำนองเพลง  Blowing  in  the  wind.

ตัวอย่างเพลง

คำอธิบายวิธีการสอน 

1.ได้ความรู้ทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์

2. คำศัพท์ สีแดง pens เปลี่ยนได้ตามใจชอบนะคะ

3. หลักไวยากรณ์ที่ได้คือ การใช้  there  are + คำนามพหูพจน์

    How  many+คำนามนับได้พหูพจน์

BlogGang.com : : แถมสิน : เพลง Blowing in the win 1971 concert for ...

ฝากผลงานเพลง ไว้กับคุณครูหรือผู้สนใจทุกท่านนะคะ 

คุณครูจะอธิบายหลักไวยากรณ์ให้นักเรียนฟังทุกเพลงหรือจะใช้เทคนิคอย่างอื่น อาจจะดัดแปลงเป็นเกมส์ก็ได้ค่ะ   ตามตัวอย่างเพลง How  many.....?