บางครั้งวันเวลา  ทำให้ความรู้สึกเดิม ๆ  ที่เคยมีเปลี่ยนแปลง  อย่าให้บอกเหตุผลเลยว่าเพราะอะไร

มันมีมากมายเหมือนกับหลาย ๆ  เรื่องที่ได้ตัดสินใจไปในเรื่องที่เคยผ่านมา   ไม่ต้องหาเหตุผลว่า

เป็นเพราะใคร  อะไร    อย่างไร   แค่รู้สึกยินดีกับสิ่งที่เราเป็นวันนี้ก็เพียงพอแล้ว   ไม่ต้องพูดว่า

ให้อภัยได้   ขอเริ่มต้นใหม่   หรือ ฯลฯ  ในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว    สิ่งที่เคยพูดไว้เคยบอกไว้  วันนี้มัน

อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของมัน  มีจริงใหมคนเปลี่ยนแต่รักไม่เคยเปลี่ยนแปลง