งานป้องกันควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดเชียงใหม่

ใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการ

เมื่อวานนี้ ดิฉันได้รับการติดต่อจากคุณศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุข ๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ จะมีการจัดเวทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณศรีเกษต้องการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการ งานที่ได้ดำเนินการมาแล้วคือได้ร่วมกันจัดทำเกณฑ์ประเมินขีดความสามารถของสถานบริการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงขึ้น ให้สถานบริการแต่ละที่ประเมินขีดความสามารถในการดำเนินงานของตนเองว่าอยู่ในระดับใด และคณะกรรมการระดับอำเภอยังได้มีการตกลงร่วมกันว่าจะพัฒนาศักยภาพของสถานบริการภายในอำเภอให้อยู่ในระดับใด

ตอนนี้จะถึงขั้นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจจะเรียนรู้ระหว่างสถานบริการภายในอำเภอหรือภายในจังหวัดเองหรือระหว่างจังหวัด และอีกเวทีหนึ่งคือจังหวัดจัดเวทีให้สถานบริการแต่ละแห่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญสถานบริการที่มีศักยภาพสูงมาเป็นวิทยากรหรือมาเป็นผู้ให้

สำหรับหัวข้อที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันมี ๓ เรื่องคือ (๑) การดำเนินงานคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน (๒) การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และ (๓) การจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ในแต่ละเรื่องจะยึดตาม core competencies ที่ได้ร่วมกันสร้างไว้และต้องการจะพัฒนา

คุณศรีเกษต้องการให้มีวิทยากรจาก รพ.เทพธารินทร์ไปแลกเปลี่ยนในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในคลินิก

เท่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้ สรุปมาจากการที่ได้พูดคุยกันและจากเอกสารโดยย่อ ๒ หน้าที่คุณศรีเกษส่งมาขอคำปรึกษาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แม้จะยังไม่ได้รู้รายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด แต่ดิฉันก็มองเห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจและจัดเป็นเครือข่าย KM ระดับจังหวัดได้

การที่ดิฉันและคุณศรีเกษได้ติดต่อกันนั้น เกิดขึ้นจากการชักนำของลูกศิษย์ของดิฉัน คุณนิภา ศรีช้าง สำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)