อ่านคำสัมภาษณ์ของ ผศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ  เจ้าของรางวัลข้าราชการสายผู้สอนดีเด่น  ว่าการทำงานใช้หลักของท่านพุทธทาสที่ว่าการทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม  และใช้หลักของพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  เป้นเครื่องยึดเหนี่ยวใจและเสริมการทำงาน  ทุกงานนั้นมีคุณค่าและความสำคัญในตัวเอง  ทำงานให้เต็มที่  อีกคนหนึ่งคือ นายทองมาก  ขุ่ยรากหญ้า  เจ้าของรางวัลลูกจ้างประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น  มีข้อคิดเห็นว่า  การทำงานสิ่งใดถ้าเราตั้งใจทำ  เอาใจใส่  ทำได้โดยไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง  มีความขยันและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 

ข้อคิดเห็นของสองท่านนี้ เป็นวิธีคิดและวิธีการทำงานที่น่าประทับใจและฝากให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป (ข้อมูลจากวารสารทันตกัลปพฤกษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2549