เรื่องเล่า ของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร

เรื่อง การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์การกระจายผลผลิตออกจากจังหวัด เพื่อยกระดับราคา โดยในปี 2547 ที่ผ่านมาสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัด โดยมีสินค้า ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นเป้าหมายหลัก โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

  1. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงิน/กำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อผลไม้/กำหนดผู้ดำเนินการ
  2. จังหวัดมอบหมายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพรเป็นผู้ประสานงาน
  3. อำเภอกำหนดจุดรวบรวม/แต่งตั้งคณะกรรมการประจำจุดรวบรวม
  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จังหวัดจัดหาตะกร้าบรรจุผลไม้โดยการยืมและเช่าจากเอกชน
  5. กรมการค้าภายในเป็นผู้รวบรวมปริมาณการสั่งซื้อและแจ้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร เพื่อประสานงานกับอำเภอ
  6. จุดรวบรวมดำเนินการโดยรับสินค้าจากเกษตรกร/พร้อมทั้งบรรจุ/หารถขนส่ง/ขนส่งไปยังตลาดปลายทางให้ทันกับเวลาที่ปลายทางกำหนด
  7. การรับชำระเงินค่าผลไม้/ตามตะกร้ากลับคืนมาจากจังหวัดปลายทาง
  8. แก้ปัญหาการชำระเงินล่าช้า/การส่งตะกร้าไม่ครบถ้วน
  9. สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

2575

เขียน

17 Aug 2005 @ 09:14
()

แก้ไข

01 May 2012 @ 10:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก