เรื่อง การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์การกระจายผลผลิตออกจากจังหวัด เพื่อยกระดับราคา โดยในปี 2547 ที่ผ่านมาสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัด โดยมีสินค้า ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นเป้าหมายหลัก โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

  1. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงิน/กำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อผลไม้/กำหนดผู้ดำเนินการ
  2. จังหวัดมอบหมายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพรเป็นผู้ประสานงาน
  3. อำเภอกำหนดจุดรวบรวม/แต่งตั้งคณะกรรมการประจำจุดรวบรวม
  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จังหวัดจัดหาตะกร้าบรรจุผลไม้โดยการยืมและเช่าจากเอกชน
  5. กรมการค้าภายในเป็นผู้รวบรวมปริมาณการสั่งซื้อและแจ้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร เพื่อประสานงานกับอำเภอ
  6. จุดรวบรวมดำเนินการโดยรับสินค้าจากเกษตรกร/พร้อมทั้งบรรจุ/หารถขนส่ง/ขนส่งไปยังตลาดปลายทางให้ทันกับเวลาที่ปลายทางกำหนด
  7. การรับชำระเงินค่าผลไม้/ตามตะกร้ากลับคืนมาจากจังหวัดปลายทาง
  8. แก้ปัญหาการชำระเงินล่าช้า/การส่งตะกร้าไม่ครบถ้วน
  9. สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค