GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่องเล่า ของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร

เรื่อง การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์การกระจายผลผลิตออกจากจังหวัด เพื่อยกระดับราคา โดยในปี 2547 ที่ผ่านมาสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัด โดยมีสินค้า ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นเป้าหมายหลัก โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

 1. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงิน/กำหนดหลักเกณฑ์การรับซื้อผลไม้/กำหนดผู้ดำเนินการ
 2. จังหวัดมอบหมายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพรเป็นผู้ประสานงาน
 3. อำเภอกำหนดจุดรวบรวม/แต่งตั้งคณะกรรมการประจำจุดรวบรวม
 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จังหวัดจัดหาตะกร้าบรรจุผลไม้โดยการยืมและเช่าจากเอกชน
 5. กรมการค้าภายในเป็นผู้รวบรวมปริมาณการสั่งซื้อและแจ้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร เพื่อประสานงานกับอำเภอ
 6. จุดรวบรวมดำเนินการโดยรับสินค้าจากเกษตรกร/พร้อมทั้งบรรจุ/หารถขนส่ง/ขนส่งไปยังตลาดปลายทางให้ทันกับเวลาที่ปลายทางกำหนด
 7. การรับชำระเงินค่าผลไม้/ตามตะกร้ากลับคืนมาจากจังหวัดปลายทาง
 8. แก้ปัญหาการชำระเงินล่าช้า/การส่งตะกร้าไม่ครบถ้วน
 9. สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 2575
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)