km พระจอมเกล้าลาดกระบัง

มิติใหม่ "km ใน kmitl"

        วันนี้ 17 สิงหาคม 2548 เป็นวันเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ ด้านการจัดการความรู้ในองค์กรของพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลังจากที่ได้เริ่มและเตรียมความพร้อมมาพอสมควร วันนี้จะมีคณะกรรมการ 3 ชุด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคือ

  • คณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์กร
  • คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ในองค์กร
  • คณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรประจำคณะ/สำนัก/วิทยาเขต

        และนำรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหม่เข้ามาใช้ ในช่วง 9.00-10.00 น.ท่าน รศ.ดร.อำนวย  แสงโนรี ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการความรู้ในองค์กร จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะห์การแข่งขันของสถาบันการศึกษาโดยใช้ตัวแบบ 5 พลังของ Porter และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และช่วง 10.00-11.00 น. รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ นักวิจัย จะนำเสนอผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินสถานภาพการจัดการความรู้ในองค์กรและตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบข้อมูล

        11.00-16.00 น. คณะกรรมการจะได้ร่วมการเสวนาการจัดการความรู้ใน"พระจอมเกล้าลาดกระบัง" และเวลา 16.00-17.00 น.รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี สรุปการเสวนาในครั้งนี้

         ผลการจ้ดในวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น และได้แนวคิด ข้อคิดเห็นใดที่เกิดขึ้นในภาพรวมของ "km ใน kmilt" จะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าของบล็อกความเห็น (0)