ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. HACC_KKU เชิญที่ปรึกษา โรงพยาบาล ๑๗ ท่าน ทำ AAR เพื่อแลก เปลี่ยน เรียน รู้ กระบวนการเยี่ยมให้คำปรึกษา โดยมีเป้าหมาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่าย ในโครงการ ของ พรพ EP2

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมภพ พระธานี ได้เล่าประสบการณ์ ถึงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีประเด็นที่น่า สนใจ คือ ดีที่ผู้นำ หากโรงพยาบาลใด ผู้อำนวยการ ทุ่มเท ความสนใจ ความใส่ใจ จะเห็นการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น โรงพยาบาล เชียงยืน ที่ นายแพทย์ สมชาย เทเวลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง น่าเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี

JJ บันทึก