Contact

Hugo Liu อัจฉริยะที่ต้องจับตา

ผมไปเจอ homepage ของนาย Hugo Liu นักศึกษาปริญญาเอกที่ MIT Media Lab งานของนายคนนี้น่าสนใจมาก

คนอะไรเก่งชมัด ถ้ามีน้องสาวจะรีบยกให้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 2565, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)