คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้น ป.4-6  ครูอ้อยได้จัดทำแล้ว  ที่นี่  เมื่อคำอธิบายรายวิชาได้เปลี่ยนไป 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ครูอ้อยก็ได้จัดทำไว้แล้ว ที่นี่ 

การที่ได้จัดทำทั้งคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมและ โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมนี้  หมายถึง  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.4-6  ได้มีชั่วโมงสอนแล้ว  จำนวน 2 ชั้วโมงต่อสัปดาห์  

ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา  ต้องระบุชั่วโมงให้ครบ 1,000 ต่อปี 

ซึ่งแบ่งออกเป็น  8 กลุ่มสาระ ในระดับชั้น ป.4-6  จำนวน 800 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน  120 ชั่วโมงเหลืออีก 80  ชั่วโมง  จึงจะครบ  1,000 ชั่วโมงต่อปี 

80 ชั่วโมงนี้แบ่ง เป็น 2 รายวิชา  ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพียง 40 ชั่วโมงเท่านั้น.....  นี่คือที่มาของรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม